Општинска управа

 

ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ, дипломирани правник

тел : + 381 ( 0 ) 032/515 06 10

meil: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

фаx: + 381 ( 0 ) 032 /817 - 347

ул ЈА бр.5; 32240 Лучани

 

 

Основне организационе јединице општинске управе ,утврђене одлуком о опстинској управи општине Лучани су:

Одељење за скупштинске послове и месну самоуправу 

  1. Одељење за извршне и опште послове 
  2. Одељење за финансије
  3. Oдсек за утврђивање,контролу и наплату локалних јавних прихода 
  4. Одељење за урбанизам и инспекциске послове
  5. Одељење за друштвене делатности и заједничке послове
  6. Одељење за локални економски развој и инвенстиције
  7. Општинско јавно правобранилаштво

Послови организационих јединица обављају се у седишту општине у Лучанима, осим послова Одељења за финансије - Одеск за утврђивање контролу и наплату локалних јавних прихода и Одељења за урбанизам и инспекциске послове (део инспексиских послова овог Одељења), послови матичара за матично подручје Гуча, послови финансиjског књиговотства МЗ Гуча, који  се обаљају у Гучи.

Послови који се обављају у појединим организационим јединицама и одсецима, утврђени су Одлуком о Општинској управи општине Лучани.

 

  

 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 52. тачка 7.а у вези са чланом 112. став 1. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 4/2014),

Скупштина општине Лучани, на седници одржаној 05. 06.2015. године, донела је

O Д Л У К У

О ОПШТИНСКOJ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Положај и састав Општинске управе општине Лучани

Члан 1.

 

Општинска управа општине Лучани (у даљем тексту: Општинска управа) се образује као јединствен орган који врши изворне послове општине Лучани (у даљем тексту: општина) утврђене Уставом, законом и Статутом општине Лучани (у даљем тексту: Статут општине), као и законом поверене послове државне управе.

 

 

Члан 2.

 

У Општинској управи постављају се помоћници председника општине.

У Општинској управи организују се послови Правобраниоца општине Лучани (у даљем тексту: Правобранилац општине), који послове из свог делокруга обавља самостално и независно.

У Општинској управи успостављају се послови интерне ревизије које обваља интерни ревизор запослен у Општинској управи, у складу са овом oдлуком.

Образовање и делокруг организационих јединица

 

Члан 3.

 

Општинску управу чине одељења као организационе једнинице, у складу са овом одлуком.

Одељења се образују и одређује им се делокруг овом одлуком, у складу са законом.

Надзор над радом Општинске управе

 

Члан 4.

 

Надзор над радом Општинске управе врши Општинско веће општине Лучани, у складу са законом, Статутом општине и овом одлуком.

Председник општине усмерава и усклађује рад Општинске управе, у складу са законом, Статутом општине и овом одлуком.

Рад Општинске управе, преко управног спора, подлеже и надзору судова.

Одговорност за штету

 

Члан 5.

 

За штету коју својим незаконитим или неправилним радом Општинска управа учини физичким и правним лицима и предузетницима одговорна је општина.

Финансирање рада Општинске управе

 

Члан 6.

 

Средства за радОпштинске управе обезбеђују се у буџету општине.

Општинска управа може остваривати приходе својом делатношћу, када то не утиче на редовно обављање послова из њеног делокруга.

Приходи остварени обављањем послова из става 2. овог члана су приходи буџета општине.

II. НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Самосталност и законитост

 

Члан 7.

 

Општинска управа самостална је у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру Устава, закона, Статута општине и других прописа.

Стручност, непристрасност и политичка неутралност

 

Члан 8.

 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да свакоме омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Делотворност у остваривању права странака

 

Члан 9.

 

Општинска управа дужна је да странкама у поступку (у даљем тексту: странка) омогући брзо и делотворно остваривање њихових права, обавеза и правних интереса.

Поштовање странака

 

Члан 10.

 

Када решава у управном поступку и предузима управне радње поверене законом, Општинска управа дужна је да користи она средства која су за странку најповољнија и којима се постиже сврха и циљ закона.

Општинска управа дужна је да поштује личност и достојанство странке.

Јавност рада

 

Члан 11.

 

Рад Општинске управе је јаван.

Општинска управа дужна је да јавности омогући увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Одлуке које доноси Општинска управа објављују се у „Службеном гласнику општине Лучани“.

III. ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Учествовање у планирању и обликовању послова општине

 

Члан 12.

 

Општинска управа учествује у планирању и обликовању послова општине тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката које доноси Скупштина општине Лучани (у даљем тексту: Скупштина општине), председник општине Лучани (у даљем тексту: председник) и Општинско веће општине Лучани (у даљем тексту: Општинско веће) и предлаже им предузимање одговарајућих мера.

Општинска управа као надлежни орган општине одговорна је за законитост и усклађеност са законом,подзаконским актима, Статутом општине и другим општинским прописима нацрта одлука, других прописа и општих аката које доносе органи општине из става 1. овог члана.

Осим што мора да води рачуна да су тачни и на закону основани, Општинска управа сваки нацрт снабдеваобразложењем које садржи правни основ, разлог за доношење, објашњење појединих предложених решења и по потреби процену финансијског ефекта или потребних средстава за доношење прописа чији нацрт припрема.

Праћење стања

 

Члан 13.

 

Општинска управа прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и, зависно од надлежности, сама предузима мере или предлаже Скупштини општине, председнику и Општинском већу (у даљем тексту: органи општине), доношење прописа и предузимање других мера.

Извршавање закона и других општих аката

 

Члан 14.

 

Општинска управа извршава законе и друге опште акте тако што доноси, односно предлаже доношење прописа, решава у управним стварима и предузима управне радње када је то законом поверено општини, води евиденције и издаје јавне исправе на основу евиденција које води.

Управне радње којима се посеже у личну слободу и безбедност, интегритет, имовину и остала људска права и слободе, Општинска управа предузима изузетно и само кад за то има непосредан основ у закону.

Управљање стварима у јавној својини

 

Члан 15.

 

Непокретне и покретне ствари на којима је носиоц права јавне својине општина, Општинска управа користи када су оне намењене извршавању њених надлежности, у складу са законом и одлуком надлежног органа општине.

Као носиоц права коришћења на стварима у јавној свијини општине из става 1, овог члана, Општинска управа има право да ствари држи и да их користи у складу са њиховом природом и наменом, да их даје у закуп и да њима управља у складу са законом и одлуком надлежног органа општине.

Општинска управа води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини која користи, у складу са законом.

Прописи Општинске управе

 

Члан 16.

 

Општинска управа може доносити прописе када је на то изричито овлашћена законом или прописом Скупштине општине.

Општинска управа може доносити правилнике, наредбе и упутства.

Правилником се разрађују поједине одредбе одлуке или другог прописа органа општине.

Наредбом се наређује понашање у ситуацији која има општи значај.

Упутством се одређује начин на који се извршавају поједине одредбе одлуке или другог прописа.

Општинска управа не може прописом одређивати своје и туђе надлежности, нити установљавати права и обавезе физичким и правним лицима које нису већ установљене законом, одлуком, односно другим општим актом.

Прописи наведени у ставу 2. овог члана, објављују се у „Службеном гласнику општине Лучани” када је то истим прописима предвиђено.

Решавање у управним стварима

 

Члан 17.

 

Општинска управа решава и доноси акте у управном поступку у првом степену у управним стварима из надлежности општине, у складу са законом.

Општинска управа решава у управним стварима и доноси управне акте и у пословима које република законом повери општини.

Општинско веће решава по жалби против првостепеног решења Општинске управе, у складу са законом.

 

 

Члан 18.

 

У поступку пред Општинском управом у којем се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку.

Послове из става 1. овог члана могу обављати запослени који имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и повезаним прописима.

Инспекцијски надзор

 

Члан 19.

 

Општинска управа врши инспекцијски надзор над применом закона, одлука које доноси Скупштина општине и других прописа.

Инспекцијским надзором испитује се спровођење закона, одлука које доноси Скупштина општине и других прописа, непосредним увидом у пословање и поступање правних и физичких лица и, зависно од резултата надзора, изричу се мере у складу са прописаним овлашћењем инспекција.

Надзор над радом и актима Општинске управе

 

Члан 20.

 

Општинска управа прати рад и врши надзор над актима које доноси и радом запослених, и у ависности од резултата надзора, предузима и предлаже надлежном органу општине предузимање мера у складу са законом и Статутом општине.

Развојни послови

Члан 21.

 

Општинска управа подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга, према плановима органа општине.

IV ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА

Постављење помоћника Председника општине

 

Члан 22.

 

У Општинској управи, изван организационих јединица, могу бити постављени помоћници Председника општине (у даљем тексту: помоћници председника), у складу са законом и Статутом општине.

Помоћнике Председника може постављати и разрешавати Председник општине.

Помоћници Председника општине могу се поставити на период који не може бити дужи од периода обављања дужности председника општине.

Помоћници Председника могу бити на сталном раду и за свој рад одговорни су Председнику пштине.

У Општинској управи може бити постављено највише три помоћника Председника.

Услови за постављење помоћника Председника утврђени су актом начелника Општинске управе о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Области за које се постављају помоћници председника

 

 

Члан 23.

 

Помоћници Председника могу бити постављени за обављање послова у областима: економског развоја; урбанизма; комуналне делатности; развоја месних заједница; заштите животне средине; примарне здравствене заштите; пољопривреде, изградње комуналне инфраструктуре и другим областима.

Послови помоћника Председника

Члан 24.

Помоћници Председника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине и остваривање одговорности председника у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене овом одлуком.

У обављању послова, помоћници Председника користе ресурсе и податке којима располаже Општинска управа, односно њене организационе јединице надлежне за одговарајућу област.

VПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ

Члан 25.

Општина преко Општинске управе, у складу са Уставом и законом, организује вршење послова правне заштите својих права и интереса.

Послове правне заштите права и интереса општине врши Правобранилац општине, који предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација које се финансирају из буџета општине.

Правобранилац општине је постављено лице чији је делокруг, организација и рад утврђен осебном одлуком Скупштине општине.

Правобранилац општине у обављању послова из свог делокруга, користи ресурсе и податке којима располаже Општинска управа.

VI ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Члан 26.

У Општинској управиуспоставља се интерна ревизија као активност интерне финансијске контроле која обухвата све мере за финансијско управљање и контролу јавних прихода, имовине, расхода и обавеза, са циљем да управљање и контрола јавних средстава општине буде у складу са прописима, буџетом и принципима доброг финансијског управљања, односно ефикасности,ефективности, економичности, отворености и наменског коришћења јавних средстава општине.

Интерна ревизија, на основу објективног прегледа доказа, обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса управљања ризиком, контроле и управљања корисником јавних средстава са становишта функционисања ових процеса на предвиђен начин и омогућавања остварења циљева корисника јавних средстава.

Интерна ревизија пружа саветодавне услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања корисником јавних средстава, управљања ризицима и контроле.

Члан 27.

Послове интерне ревизије, на основу процене ризика, обима и сложености пословних процеса, обима расположивих јавних средстава и броја запослених, обваља интерни ревизор запослен у Општинској управи.

Интерни ревизор послове интерне ревизије може да обавља код више директних и индиректних корисника јавних средстава, односно буџета општине.

Осим услова прописаних законом и актом о систематизацији радних места, интерни ревизор мора да има најмање три године искуства на пословима ревизије, контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

Члан 28.

Интерни ревизор је организационо независан од делатности коју ревидира, није део ни једног пословног процеса, односно организационог дела Општинске управенити других законом дефинисаних субјеката интерне ревизије: директних и индиректних корисника средстава, јавних предузећа и других корисника средстава буџета.

Интерни ревизор је функционално самосталан у погледу одлучивања о подручју ревизије на основу процене ризика, начину обављања ревизије и извештавању о обављеној ревизији и има неограничен приступ руководиоцима, запосленима и средствима субјеката ревизије који су у вези са спровођењем ревизије, као и право приступа свим информацијама, укључујући и поверљиве.

Рад интерног ревизораусмерава, контролише и руководи, у складу са законом, председник општине.

Интерни ревизор је обавезан да чува тајност службених и пословних података.

Интерни ревизор у вршењу функције, примењују међународне стандарде интерне ревизије, етички кодекс интерне ревизије и принципе објективности, компетентности и интегритета.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Образовање одељења

Члан 29

Oдељење се образује за обављање изворних послова општине и послова државне управе који су законом поверени општини.

Одељење обавља послове у једној или више међусобно сродних и повезаних управних, стручних и других послова.

Послови из делокруга одељења могу се организовати тако да се на подручју општине обављају и ван места њеног седишта.

Организацију послова на начин из става 3. овог члана утврђује начелник Општинске управе актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, у складу са овом одлуком.

Шеф одељења

Члан 30.

Одељењем руководи шеф одељења који организује рад одељења, стара се о правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених.

Шеф одељења је одговоран начелнику Општинске управе за рад, законито и благовремено обављање послова одељења.

Шефа одељења у Општинској управи распоређује начелник Општинске управе, у складу са законом и општим актом којим се уређују радни односи у органима јединица локалне самоуправе.

Унутрашње организационе јединице

Члан 31.

Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи, у одељењу огу се образовати унутрашње организационе јединице и одредити њихов делокруг послова.

Одељење може имати једну или више унутрашњих организационих јединица.

Члан 32.

Унутрашња организациона јединица може бити одсек.

Одсек се образује за обављање извршних и са њима повезаних стручних послова који захтевају децентрализацију послова; већу доступност услуга које грађанима пружа Општинска управа; већу самосталност у оквиру одељења; ефективност; економичност; примену повезаних или посебних метода и знања;подручно или организационо груписање.

Шеф одсека

Члан 33.

Одсеком руководи шеф одсека, који за свој рад одговара шефу одељења и начелнику Општинске управе.

Шефа унутрашње организационе јединице распоређује начелник Општинске управе, у складу са законом и општим актом којим се уређују радни односи у органима јединица локалне самоуправе.

Члан 34.

Поједини послови Општинске управе могу се вршити и изван одељења и одсека као организационих јединица.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

Члан 35.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи доноси начелник Општинске управе.

На акт из става 1. овог члана, сагласност даје Општинско веће.

VIII РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ

Начелник Општинске управе

Члан 36.

Општинском управом руководи начелник Општинске управе.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које је дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у правној струци.

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља дужност.

Члан 37.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на предлог Председника општине.

Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на време од пет година.

Јавни оглас из става 2. овог члана расписује Општинско веће.

Спровођење јавног огласа из става 2. овог члана и утвђивање испуњеност услова кандидата за начелника општинске управе врши надлежна стручна служба Општинске управе која о томе подноси извештај председнику општине и Општинском већу.

Заменик начелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као начелник.

Члан 38.

Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини општине, Општинском већу и Председнику општине, у складу са законом, Статутом општине и овим актом.

Општинско веће може разрешити начелника Општинске управе пре истека времена на које је постављен, на основу писаног и образложеног предлога председника општине или најмање једне трећине чланова Општинског већа, који садржи чињенице, околности и прописе који указују да је одлука о разрешењу основана и сагласна јавном интересу.

Начелника Општинске управе који је поднео оставку, Општинско веће разрешава на првој наредној седници.

У случају разрешења или оставке, начелник врши послове из своје надлежности, до постављења новог начелника.

IXОДЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ

Члан 39.

Одељења у Општинској управи су:

1. Одељење за скупштинске и извршне послове;

2. Одељење за финансије;

3. Одељење за привреду и локални развој;

4. Одељење за урбанизам и имовину;

5. Одељење за друштвене делатности и општу управу.

Одељење за скупштинске и извршне послове

Члан 40.

Одељење за скупштинске и извршне послове обавља стручне, административне и организационе послове за Скупштину општине, Општинско веће, Председника општине, Општинску управу (у даљем тексту: органи општине) и радна тела Скупштине општине који се односе на: сазивање, припремање и одржавање седница, колегијума, и других радних састанака, израду и чување записника, других изворних докумената и писмених отправака о њиховом раду, вођење евиденције о одржаним седницама и радним састанцима, евидентирање аката који им се упућују на разматрање и одлуку.

Одељење прати законе, подзаконске акате и друге прописе којима се уређује рад општине ради доношења нових прописа и усклађивања прописа општине којима су уређена питања из надлежности општине; покреће иницијативу за благовремено доношење прописа из надлежности општине; пружа стручну помоћ другим одељењима приликом израде нацрта аката из њиховог делокруга;даје стручна мишљења о усклађености прописа општине са Уставом, законом, Статутом општине и другим општим актима општине; припрема предлог за покретање поступка за оцену уставности и законитости аката општинских органа; припрема одговор Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа општине; припрема и израђује пречишћене текстове прописа које доносе органи општине; стара се о објављивању прописа општине у „Службеном гласнику општине Лучани“; обрађује захтеве и друге акте којима се грађани и привредни субјекти обраћају председнику општине и Општинском већу; припрема нацрте појединачних управних и других аката и поднесака којим председник општине и Општинско веће опште са странкама у поступку; евидентира и прати извршавање донетих аката и њихову реализацију.

Одељење врши стручне, административне, техничке и организационе послове за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини општине, конституисање скупштине општине, избор органа општине, избор, именовање, постављање и разрешење функционера општине и образовање радних тела која образују органи општине, или се она образују на њихов предлог, као и посебних радних тела прописаних законом.

Одељење спроводи одређене стручне и административне послове за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора; обавља стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе путем референдума, народне иницијативе, избора и на други прописани начин; обавља стручне и административне послове за потребе изборних тела у поступку избора у месним заједницама; обавља стручне и административне послове који се односе на учешће грађана у остваривању месне самоуправе путем збора грађана и на други прописани начин; обавља послове у вези остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу општински органи и на прикупљањеи обраду података о личности; стручне и саветодавне послове који се односе на обавезе општине и њених функционера које произилазе из Закона о Агенцији за борбу против корупције у вези са спречавањем сукоба интереса при вршењу јавних функција и ријављивањем имовине лица која врше јавне функције; послове пружања стручне помоћи одборницима у остваривању њиховефункције;обраду захтева и других поднесака које грађани и друге странке у поступку упућују на надлежност председнику општине; врши припрему одговора на одборничка питања; пружање помоћи у остваривању права и обавеза странака у поступку.

Одељење врши стручне, организационе и административне послове за остваривање надлежности и овлашћења органа општине који се односе на: представљање општине у односима према правним и физичким лицима; сарадњу са градовима и општинама, њиховим асоцијацијама, окрузима и надлежним републичким органима, организацијама цивилног друштва; пријем странака које се непосредно обраћају Председнику општине или другом органу општине; распоређивање аката и предмета који се односе на рад органа општине и старање о документацији везаној за њихове активности; евидентирање и праћење извршавања донетих аката и праћење њихове реализације; послове протокола; послове комуникације са јавношћу који се односе на правовремено и потпуно информисање грађана и јавности о раду органа општине; организовање конференција за новинаре за потребе органа општине; организовање информисања у ванредним ситуацијама (поплаве, снег, земљотреси и друге ванредне ситуације); уређивање и интернет презентације општине www.lucani.rs; стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове који се односе на рад општинског информационог центра.

Одељење прати законску регулативу која се односи на послове из његовог делокруга; припрема и израђује нацрте аката из области локалне самоуправе које доносе Скупштина општине, Председник Општине и Општинско веће; врши и друге сродне и повезане послове који организационо спадају у делокруг одељења, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом и другим прописима општине.

Одељење за финансије

Члан 41

Одељење за финансијеврши послове који се односе на: припрему и праћење остварења финансијског биланса општине по изворима јавних прихода; сагледавање потребног нивоа законских трансфера и других прихода које република уступа општини; примену параметара и препорука из аката државних органа о буџету у погледу стратегије и опредељења за припрему буџета општине; припрему одлука за остваривање изворних јавних прихода, праћење њиховог спровођења и давање мишљења о примени истих; израду анализа, извештаја и информација о остваривању јавних прихода на нивоу општине; утврђивање обима и критеријума за финансирање корисника јавних средстава; евидентирање података о кретању прихода општине; планирање и припрему буџета општине; припрему финансијског плана корисника јавних средстава; давање мишљења на предлоге финансијских планова директних корисника буџета и праћење извршења истих; утврђивање планираних расхода буџета по изворима финансирања, организационим, функционалним, програмским и економским класификацијама свих корисника; управљање преузетим обавезама у оквиру консолидованог рачуна трезора; послове трезора општине који се односе на: финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода буџета, буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора; израде консолидованог завршног рачуна општине; управљање дугом и финансијском имовином; пласирање средстава општине; праћење кретања масе зарада и броја запослених на нивоу трезора општине и достављање извештаја надлежном министарству; финансијско рачуноводствене послове директних и одређених индиректних корисника буџетских средстава који се односе на: праћење финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; благајничко пословање; фактурисање услуга; обрачун и евиденцију пореза; вођење пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање потраживања и обавеза; преглед и контролу финансијских докумената у вези са реализацијом закључених уговора; вођење евиденције плаћања и обавеза; праћење утрошка средстава и сачињавање извештаја о утрошеним средствима; управљање финансијским информационим системом;

Одељење врши утврђивање, контролу и наплату у јавноправном односу пореза на имовину и других изворних јавних прихода у складу са посебним прописом; подношење захтева за покретање порескопрекршајног поступка, утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода; вођење порескопрекршајног поступка.

Одељење обавља послове који се односе на: контролу примене закона и пратећих прописа у области финансијско-материјалног пословања и наменског и законитог коришћења средстава код директних и индиректних корисника буџета општине, јавних предузећа и установа основаних од стране општине, правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, односно правних лица над којима општина има директну или индиректну контролу над више од половине (50%) капитала или више гласова у управном одбору, и другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више од половине (50%) укупног прихода наведених у Закону о буџетском систему, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета општине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета општине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и друго; контролу обрачунавања, евидентирања и наплаћивања прихода које вршењем своје делатности остварују органи, организације, фондови, установе и предузећа наведена у закону, као и коришћење тих средстава; предузимање законом прописаних мера у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости; достављање списа предмета о извршеним контролама Општинском јавном правобраниоцу на даљу надлежност и поступање, ради утврђивања евентуалне кривичне одговорности субјеката контроле; сарадњу са другим органима; израду извештаја о извршеним инспекцијама.

Одељење спроводи јавне набавке прибављања добара, пружања услуга и извођења радова за потребе органа општине и појединих индиректних корисника; врши стручне послове у области јавних набавки који се односе на: припрему нацрта аката из области јавних набавки, праћење поступака јавних набавки за потребе органа општине; примену прописа везаних за јавне набавке; врши анализе података из јавних набавки; прати реализацију свих закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки; анализира уговорене цене, количине, комерцијалне услове; предлаже нова решења ради унапређења мониторинга закључених уговора; сачињава извештај о ефикасности трошења буџетских средстава са посебним освртом на цене, количине и квалитет; предлаже мере и контролише спровођење истих у циљу повећања ефикасности трошења буџетских средстава; обавља и друге послове из области јавних набавки у складу са одлукама органа општине; остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

У одељењу се обављају послови интерне ревизије у складу са законом, овом и другим одлукама надлежних органа општине.

Одељење прати законску регулативу која се односи на послове из његовог делокруга; припрема и израђује нацрте аката из области локалне самоуправе које доносе Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће; врши и друге сродне и повезане послове који организационо спадају у делокруг одељења, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом и другим прописима општине.

Члан 42

Послови утврђивања, контроле и наплате у јавноправном односу пореза на имовину и других изворних јавних прихода у складу са посебним прописом, применом одредаба закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и подношење захтева за покретање порескопрекршајног поступка; евидентирања пореских обвезника; пореског рачуноводства изворних локалних јавних прихода; пружања стручне и правне помоћи пореским обвезницима могу се вршити у унутрашњој организационој јединици одељења за финансије, чији је делокруг утврђивање, контрола и наплата локалних јавних прохода у порескоуправном поступку, у складу са актом о унутрашњој организацији Општинске управе.

Одељење за привреду и локални развој

Члан 43

Одељење за привреду и локални развој врши послове који се односе на: реализацију процеса стратешког и пројектног планирања локалног економског развоја; укључивање предстваника привреде и њихових удружења у процес припреме и предлагања мера локланог економског развоја; испитивање могућности за за финансирање развојних пројеката; предузимање активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција; унапређење регулаторних (нормантивних) услова пословања; праћење ефекта примене локалних прописа на квалитет пословног окружења; вођење базе података о ресурсима локалног економског развоја; предузимање активности на промоцији општине; унапређење равномернијег развоја општине; израду и реализацију програма мера за подстицање развоја пољопривреде, туризма, задругарства, малих и средњих предузећа, занатства, ловно-туристичких, угоститељских и комплементарних делатности и других облика предузетништва; приступ и реализацију пројеката из делокруга надлежних министарстава који се финансирају и кофинансирају из државних или средстава међународних фондова, донација и других облика развојне помоћи; реализацију инфраструктурних пројеката од локалног значаја који се финансирају или кофинансирају државним средствима, донацијама, из средстава и међународних фондова и зајмова; планирање изградње комуналне инфраструктуре; иницирање, имплементацију, фазно праћење реализације и спровођење пројеката; сарадњу и координацију са државним органима, општинама и градовима у реализацији инфраструктурних пројеката; координацију сарадње општине, невладиног сектора, привредних субјеката и државних установа, организација и органа од интереса за развој општине; израду и реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја заштите природе и животне средине као и акционих и санационих планова; израду и спровођење локалног плана управљања отпадом; припремање: планских докумената за управљање водама водног подручја општине, плана управљања водама и програма мера за његово остваривање, посебног плана управљања водама и годишњи програм управљања водама, плана управљања ризицима од поплава и оперативног плана заштите од поплава за воде другог реда.

Одељење врши и послове који се односе на: припрему, израду и доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине; утврђивање тржишне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду аката о бесплатном коришћењу, закупу по праву пречег закупа и закупу пољопривредног земљишта у државној својини; израду аката о расподели средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта.

Одељење врши и послове који се односе на: техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима утврђивањем режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, снабдевање и слично).

Одељење, као поверене, врши и послове државне управе које република повери општини из области привреде и других области из делокруга одељења.

Одељење прати законску регулативу која се односи на послове из његовог делокруга; припрема и израђује нацрте аката из области локалне самоуправе које доносе Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће; врши и друге сродне и повезане послове који организационо спадају у делокруг одељења, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом и другим прописима општине.

Члан 44

Одељење за урбанизам и имовину

Одељење за урбанизам и имовину врши послове који се односе на: припрему, доношење, евидентирање и чување планиских докумената, односно просторних и урбанистичких планова; разматрање иницијативе за израду планских докумената; припрему програма имплементације регионалног просторног плана; вођење информационог система планских докумената, стања у простору, урбанистичко-техничких докумената као и вођење регистра инвеститора; припрему планова и издавање решења за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште и други мобилијар); издавање информације о локацији; спровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације; спровођење обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, издавање грађевинске дозволе за припремне радове, издавање привремене грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање о потврде о контроли темеља, издавање решења о формирању комисије за технички преглед објекта, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; вођење поступка и издавање решења о одобравању извођења радова за радове за које се не прибавља грађевинска дозвола; послове вођења регистра обједињених процедура; поверене послове који се односе на поступке легализације објеката; издавање решења о уклањању објеката; вођење поступка и издавање решења о упису у регистар скупштине односно савета станара зграде; вођење поступка и доношење решења о исељењу бесправно усељених лица; чување техничке документације; вођење евиденције издатих решења и и других исправа из надлежности одељења; издавање одобрења за ивођење детаљних геолошких истраживања за потребе планирања, пројектовања, градње и санације терена; поверене послове који се односе на управљање водама другог реда у циљу заштите вода, заштите од штетног дејства вода и коришћења вода на водном подручју општине према начелима интегралног управљања водама; издавање водних управних аката: водних услова, водне сагласности, водне дозволе и водног налога; вођење водне књиге-регистра о издатим водним актима; организовање и финансирање водних делатности на водном подручју које је у надлежности општине; надзор над уређивањем начина коришћења и управљања водоводом и канализацијом; поверене послове заштите и унапређења животне средине који се односе на праћење стања животне средине, контролу квалитета ваздуха, загађености земљишта, мерења нивоа буке у животној средини и нејонизујућег зрачења; успостављање регистра извора загађивања; заштиту природних ресурса, јавних и заштићених природних добара; припрема нацрте одлука о стављању под заштиту природних добара; заштиту биолошке разноврстности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема; одлучивање по захтевима о потреби израде процене утицаја на животну средину као и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину; одлучивање о захтевима за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, на студију о процени утицаја затеченог стања као и на ажурирање студије о процени утицаја на животну средину; припрему и учествовање у раду техничке комисије која одлучује и даје сагласност на студију утицаја на животну средину; издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада; издавање интегралних дозвола за сакупљање, транспорт и управљање отпадом; информисање и еколошко образовање; вођење поступка и издавање решења о промени намене пољопривредног у грађевинско земљиште;уклањање објеката поводом извршења решења о рушењу донетог у поступку инспекцијског надзора; вођење поступака из имовинско-правне области (експропријације, самовласна заузећа, враћање утрина и пашњака у селима); вођење поступака који се односе на конверзију права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду; вођење поступака за одређивање земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима; вођење поступака о престанку права коришћења грађевинског земљишта; вођење поступка и припремање нацрта аката који се односе на прибављање, коришћење, управљање (одржавање, обнављање и унапређење, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени случај није нешто друго прописано) и располагање (отуђење ствари, давање ствари у закуп, давање ствари на коришћење месним заједницама, установама, јавним предузећима и другим организацијама чији је оснивач општина, пренос права јавне својине на другог носиоца права јавне својине са накнадом или без накнаде, укључујући и размену, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал, залагање покретне ствари) стварима у јавној својини општине, у складу са законом; вођење јединствене евиденције ствари у јавној својини општине и то евиденцију покретних ствари (превозних средстава, опреме и потрошног материјала, предмета посебне вредности), евиденцију непокретних ствари (службених зграда, стамбених зграда, станова, гаража, гаражних места, земљишта у својини општине, непокретности за посебне намене), у складу са законом и подзаконским актима; прибављање документације подобне за упис права јавне својине на непокретностима и подношење захтева за упис права јавне својине на непокретностима у јавне књиге; прибављање документације неопходне за поступак легализације објеката на којима ће општина бити уписана као носилац права јавне својине; праћење решења и одлука везаних за правни статус непокретности као и предузимање мера ради евентуалног улагања правних лекова на исте; вођење поступка и издавање одобрења за обављање такси превоза, издавање такси дозвола, такси легитимација и допунских такси дозвола; вршење надзора над обављањем ауто-такси превоза; послове категоризације угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности и сеоских туристичких домаћинстава.

Одељење врши поверене послове државне управе који се односе на послове инспекцијског надзора над изградњом, реконструкцијом, санацијом и адаптацијом објеката, извођењем других радова на објектима уклањањем објеката у поступку инспекцијског надзора; послове инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа општине који се односе на: обављање комуналних делатности, коришћење, чување и одржавање комуналних објеката и друге послове комуналне инспекције утврђене законом и прописима општине; вршење надзора над применом прописа којима се уређује заштита улица, општинских и некатегорисаних путева, као и простора одређених за паркирање; вршење надзора над применом прописа којима се уређују јавне површине; вршење надзора над применом одлуке о радном времену.

Одељење прати законску регулативу која се односи на послове из његовог делокруга; припрема и израђује нацрте аката из области локалне самоуправе које доносе Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће; врши и друге сродне и повезане послове који организационо спадају у делокруг одељења, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом и другим прописима општине.

Одељење за друштвене делатности и општу управу

Члан 45

Одељење за друштвене делатности и општу управу врши послове који се односе на социјалну и породичноправну заштиту: из области друштвене бриге о деци; вођење поступка и доношење аката у области дечјег и родитељског додатка; вођење поступка и доношење аката о дужини коришћења права, висини накнаде и обавезама корисника права по основу породиљског осуства; вођење поступка и доношење решења у поступку остваривања права на осуство са рада ради посебне неге детета; покретање поступка у случају непохађања наставе у основној школи; послови везани за остваривање права на кредит и смештај ученика и студената; координација рада интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствена или социјална подршка детету и ученику; друштвена брига о грађанима са посебним потребама; борачко-инвалидска заштита, односно признавање права у овој области; заштита цивилних инвалида рата; допунско материјално обезбеђење бораца, ратних војних инвалида и чланова њихових породица; регулисање статуса избеглих, програних и расељених лица; остваривање права избеглих и расељених лица и социјално угрожених група; борачке и инвалидске организације и удружења; равноправност полова; унапређење родне равноправности; заштита интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе; праћење потреба породица; утврђивање цена услуга, услови и начин остваривања права на регресирање трошкова боравка деце и утврђивање већег обима права од права утврђених законом и повољнијих услова за њихово остваривање у предшколској установи чији је оснивач општина; сарадња са другим надлежним организацијама у области социјалне и породичноправне заштите; праћење конкурса друштвених и невладиних организација из области дечје заштите и пројеката од значаја за област образовања и васпитања, конкурса за стипендирање талентованих средњошколаца и студената и студената и средњошколаца са инвалидитетом; послове утврђивање броја просторног распореда основних школа (мрежа основних школа); праћење програма васпитно образовног рада и изборне наставе; праћење стања заштите и безбедности ученика у школама; превоз ђака и деце и њихових пратилаца ради похађања школског и предшколског програма.

Одељење врши и послове државне управе које република повери општини, а који се односе на: вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о правима на накнаде трошкова деце са сметњама у развоју.

Одељење врши и поверене послове просветног инспекцијског надзора над извршавањем прописа из области предшколског, основног и средњег образовања.

Одељење врши и послове из области радних односа и остваривања права из радног односа и стручно усавршавање запослених у општинским органима; остваривање права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима општине, у складу са законом и општинским прописом; пријем захтева, попуњавање обрасца, издавање и вођење регистра о радним књижицама; пружање стручне и административне помоћи странкама, састављање поднесака и исправа и други сродни послови којима се странкама помаже у остваривању права, интереса и обавеза.

Одељење обавља управне и стручне послове државне управе које република повери општини у области: вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и држављанства, личног имена, оверу потписа, рукописа и преписа; ажурирања јединственог бирачког списка; вођења евиденције поверених послова у Општинској управи и израду јединственог извештаја о реализацији тих послова за органе општине.

Одељење организује спровођерње послова заштите и спасавања, одбране и других послова из надлежности општинске управе, изузев послова који су у надлежности других организационих јединица управе; организатор је и носилац израде аката у вези процене угрожености, плана заштите и спасавања, плана одбране и других планских докумената; организује израду акустичке студије и носилац је набавке и одржавања средстава за јавно узбуњивање на територији општине; носилац је активности и организује формирање, опермање и обучавање јединица опште намене из надлежности локлане самоуправе и повереника цивилне заштите; развија и води личну, узајамну и колективну заштиту; организује и прати опасност од елементарних непогода и других несрећа, обавештава становништво и предузима

превентивне и друге мере и задатеке цивилне заштите; оставрује непосредну сарадњу са привредним друштвима и другим правним лицима, службама суседних јединица локланих самоуправа и организационом јединицом сектора за ванредне ситуације; обавља и друге послове из области заштите, спасавања и одбране.

Одељење обавља послове који се односе на: набавке добара и услуга за потребе органа општине; инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме које користе органи општине; одржавање и употребу путничких возила и обављање службеног превоза за потребе органе општине; послове доставе аката и писмена; послове писарнице, односно примање, прегледање, класификацију, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поднесака; евидентирање и отпремање поште; административно-техничко обрађивање аката, разврставање и архивирање решених и чување архивираних предмета који су примљени у рад или настану у раду општинских органа; умножавање писаног материјала; дактилографске послове за потребе општинских органа; објављивање огласа, конкурса и тендера за потребе органа општине; одржавање биротехничких и других средстава и опреме; евиденцију коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала; одржавање хигијене и загревање пословних просторија и друге манипулативне послове; физичко-техничко и противпожарно обезбеђење; послове безбедности и заштите на раду; пружање угоститељских услуга које користе органи општине; организовање евиденције и дистрибуције службеног гласила и стручне литературе; давање информација, стављање на увид свих локалних прописа и пружање објашњења о њиховој примени, примање поднесака, пружање појединих обједињених услуга, давање обавештења о решавању захтева, примање примедби на рад, издавање потврда, уверења и извода; послове информатике и комуникације (пројектовање, односно аплицирање и одржавање информационог технолошког система и географског информационог система за потребе општинских органа, обучавање корисника тих система, израда и ажурирање веб странице општинских органа, пружање стручне помоћи општинским органима у увођењу е-управе и администрирању успостављених система, одржавање сервера и базе података, обезбеђивање заштите и интегритета података, обезбеђивање несметане међусобне електронске комуникације општинских органа и њихове комуникације са грађанима и другим субјектима.

Одељење прати законску регулативу која се односи на послове из његовог делокруга; припрема и израђује нацрте аката из области локалне самоуправе које доносе Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће; врши и друге сродне и повезане послове који организационо спадају у делокруг одељења, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом и другим прописима општине.

Члан 46

Послови државне управе које република повери општини у области вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига, као и поједини изворни послови опште управе: послови заштите и спасавања, одбране и других послова из надлежности општинске управе из области заштите од елементарних непогода и других несрећа, давања информација, стављања на увид свих локалних прописа и пружање објашњења о њиховој примени, примање поднесака, пружање појединих обједињених услуга, давање обавештења о решавању захтева странака у поступку,примање примедби на рад, издавање потврда, уверења и извода и други сродни послови којима се странкама помаже у остваривању права, интереса и обавеза, могу се организовати и обједињено вршити у канцеларији или услужном центру у седишту или другом насељеном месту у општини.

Члан 47

Послови који се односе на организовани приступ проблемима младих; промовисање рада са младима; пружање подршке младима у сарадњи са образовним и културним институцијама, Националном службом запошљавања, невладиним организацијама, кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање; неформално образовање младих; пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих; креирање модела волонтерских радних кампова; обезбеђивање једнаког положаја младих у друштву; подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима; унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих; унапређење безбедности младих; припрему акционог плана политике за младе града; друге послове у складу са законом и националном стратегијом за младе коју доносе органи и организације Републике Србије, могу се груписати и организовати у канцеларији.

X.СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ, ИЗУЗЕЋЕ

Надлежност за решавање сукоба надлежности

Члан 48

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других ималаца јавних овлашћења, кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица у Општинској управи.

Надлежност за решавање по жалби

Члан 49.

Општинско веће решава по жалбама изјављеним против првостепених аката Општинске управе донетих у оквиру изворних послова општине, осим ако законом није другачије одређено.

Организациона јединица одређена овом одлуком, за потребе Општинског већа у другостепеном поступку спроводи управни поступак и израђује предлоге аката, поштујући законске рокове за одлучивање.

Изузеће службеног лица

Члан 50.

О изузећу начелника Општинске управе и његовог заменика, решава Општинско веће.

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник Општинске управе.

XI РАДНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 51

О правима и обавезама запослених у Општинској управи одлучује начелник Општинске управе.

Члан 52

Начелник Општинске управе може, ради унапређивања организације и метода рада и примене прописа о радним односима запослених у Општинској управи, доносити опште и појединачне акте (правилнике, наредбе, упутства, решења и друге), ако за њихово доношење, прописом општине, није утврђена надлежност другог органа општине.

Пријем у радни однос

Члан 53

У радни однос у Општинску управу може бити примљено лице које, поред општих услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме и радне способности, утврђене законом и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Одлучивање о пријему у радни однос

Члан 54

Одлуку о избору запосленог између кандидата пријављених на оглас доноси начелник Општинске управе.

Приправници

Члан 55

У Општинској управи могу се примати приправници под условима утврђеним у закону.

Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места утврђују се радна места на која могу бити примљени приправници, као и њихов број.

Приправници се могу примати и у својству волонтера ради стручног оспособљавања.

Распоређивање запослених лица

Члан 56

Начелник Општинске управе врши распоређивање запослених у Општинској управи.

Звања, занимања и плате запослених

Члан 57

Звања, занимања и плате запослених у Општинској управи утврђују се законом и подзаконском актима.

У складу са прописима из става 1. овог члана и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, начелник Општинске управе појединачно утврђује звања, занимања и плате запослених у Општинској управи.

Одговорност запослених у општинској управи

Члан 58

Запослени у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално.

Одговорност запослених у Општинској управи утврђује се актом начелника Општинске управе, у складу са законом.

Престанак радног односа

Члан 59.

Радни однос запослених у Општинској управи престаје под условима и на начин утврђен законом и другим прописима.

Радна и заштитна одећа и обућа

Члан 60

Запослени у Општинској управи у вршењу одређених послова имају право на службену, радну и заштитну одећу и обућу, у складу са посебним актом којим се уређују безбедност и заштита н араду.

Радно време

Члан 61.

Пуно радно време у Општинској управи износи 40 часова недељно.

Радна недеља траје пет радних дана.

Распоред радног времена у Општинској управи посебним актом утврђује начелника Општинске управе.

XII ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА ОПШТИНЕ,

ГРАЂАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА

Однос према Скупштини општине

Члан 62

Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и извршава одлуке и друге акте Скупштине општине.

Општинска управа најмање један пут годишње доставља Скупштини општине извештај о раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова.

Однос према председнику општине

Члан 63

Општинска управа припрема предлоге аката које доноси председник општине, нацрте аката за чије доношење покреће иницијативу и извршава акте које доноси председник општине.

Председник општине у спровођењу одлука и других аката Скупштине општине може Општинској управи издавати упутства и смернице за спровођење истих.

Општинска управа најмање два пута годишње доставља председнику општине извештај о раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова.

Однос према Општинском већу

Члан 64

Општинска управа припрема предлоге прописа и других аката које доноси Општинско веће, нацрте аката чији је Општинско веће предлагач и извршава акте које доноси Општинско веће.

У вршењу надзора над радом Општинске управе, Општинско веће решењем поништава или укида акт Општинске управе који није у сагласности са законом, Статутом општине или другим општим актом који доноси Скупштина општине, Општинско веће или Председник општине.

Решење из става 2. овог члана ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Лучани”.

Ако Општинска управа не донесе акт за чије доношење је овлашћена одлуком или другим актом Скупштине општине, Општинског већа или Председника општине у року одређеном актом, Општинско веће упозориће на то Општинску управу и истовремено одредиће рок за доношење тог акта.

Општинска управа најмање два пута годишње доставља Општинском већу извештај о раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова.

Међусобни односи организационих јединица

Члан 65

Одељења послове из свог делокруга обављају на начин који Општинску управу организационо и функционално чини јединственим органом општине и ефикасним јавним сервисом за остваривање права и правних интереса грађана, привредних и других субјеката.

Организационе јединице дужне су да остварују међусобну сарадњу и да размењују податке и обавештења од значаја за рад Општинске управе.

Однос према грађанима и јавним службама

Члан 66

Општинска управа дужна је да разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе обавештава грађане.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и пружа им правну помоћ у остваривању њихових права и обавеза.

На поднету притужбу Општинска управа дужна је да одговори у року од 30 дана од пријема притужбе, осим ако посебним прописима није другачије одређено.

Члан 67

Одредбе ове одлуке о односима Општинске управе према грађанинима примењују се на односе према имаоцима јавних овлашћења чији је оснивач општина и другим организацијама, привредним друштвима и предузетницима, када одлучује о њиховим правима и интересима, на основу закона и прописа општине.

XIII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 68

Општинскауправа обезбеђује јавност рада: давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених информација и одржавањем конференција за штампу, организовањем дежурних служби за представке и сугестије грађана.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе средствима јавног информисања, а у ту сврху може овластити и друго лице из делокруга одговарајуће организационе јединице Општинске управе.

XIV КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЕЧАТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Канцеларијско пословање

Члан 69.

Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно - техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета који су примљени у рад Општинске управе или који настану у раду Општинске управе.

На канцеларијско пословање Општинске управе примењују се прописи којима се уређује канцеларијско пословање у државним органима.

Печат и штамбиљ

Члан 70

Општинска управа има службени печат којим се потврђује аутентичност јавне исправе и другог акта којим општински органи одлучују или службено опште са другим органима, правним лицима и грађанима.

Печат Општинске управе је правилног, кружног облика, чији отисак у центру садржи: Мали грб Републике Србије, око кога је, с лева на десно, исписан ћириличним писмом текст: „Општина Лучани – Општинска управа“, број печата (испод грба), исписаним римским бројем, а око свега „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“ (изнад грба) „ЛУЧАНИ“ (испод грба).

Члан 71.

Општинска управа, као помоћна техничка средства којима се означава аутентичност општинских докумената користи и штамбиље, бар кодове, холограме, перфорације, посебне врсте штампе и друга савремена техничка средства.

Члан 72

О изради, употреби и чувању печата и помоћних техничких средстава стара се надлежно одељење у саставуОпштинске управе које води евиденцију израђених печата и запослених задужених за руковање печатом.

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 73

Начелник општинске управе ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, донети усклађен и усаглашен акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе и извршити распоређивање запослених по том акту.

Члан 74

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Лучани“.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 13/12, 9/13 и 4/14 ).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

У Лучанима, дана 05. 06. 2015. године, број 06-54-6/2015-I

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Миленко Рудинац

 

JoomShaper