joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Веће донело програме пословања Рзава и Библиотеке и извршило прерасподелу средстава

Општински већници су на данашњој,  26. седници разматрали програме пословања за наредну годину ЈП "Рзав" Ариље и Библиотеке општине Лучани, затим програм коришћења буџетске помоћи као и план инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у наредној години. Дата је и сагласност на трећи и четврти ребаланс финансијког плана Дома здравља за ову годину, као и донет закључак о прерасподели средстава за спорт и спортских клубова за 2019. годину. На овој седници донета је и одлука о утврђивању назива улица и заселака на територији општине Лучани. Дата је сагласност на план управљања заштићених природних добара у Драгачеву као и предлог о приступању општине Лучани традиционалној смотри  физичке културе МОСИ. 

Опширније: Веће донело програме пословања Рзава и Библиотеке и извршило прерасподелу средстава

Донета одлука о новим пореским стопама и усвојени извештаји о раду јавних предузећа

Дванаеста седница Скупштине општине Лучани одржана је у петак, 29. новембра на којој су, између осталог, разматране следеће тачке дневног реда: Разматрање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за период од првих девет месеци; разматрање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за исти период; разматрање предлога одлуке о изменама и допунама финансијског плана ЈП "Драгачево путеви" у овој години; разматрање предлога одлуке о изменама и допунама финансијског плана Културног центра општине Лучани за 2019. годину; разматрање предлога одлуке о изменама и допунама финансијског плана Црвеног крста општине Лучани за 2019. годину; утврђивање предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Лучани за 2019. годину; утврђивање предлога одлуке о реализацији буџета општине Лучани у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за ову годину; разматрање извештаја о извршењу буџета општине Лучани у периоду првих девет месеци; разматрање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани за девет месеци; разматрање предлога одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лучани; разматрање извештаја о стању угрожености и потреба након поплаве од 03. јуна; разматрање извештаја о стању угрожености од града 02. августа; разматрање предлога годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Лучани; разматрање предлога одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно шумско земљиште, за сврху утврђивања пореза на имовину;. разматрање предлога одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Лучани; разматрање предлога одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Лучани; разматрање предлога одлуке о преносу права коришћења на непокретности; разматрање предлога решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Културног центра општине Лучани у Гучи; разматрање предлога решења о именовању директора Културног центра општине Лучани у Гучи.

Опширније: Донета одлука о новим пореским стопама и усвојени извештаји о раду јавних предузећа

Општинско веће донело одлуку о ребалансу буџета

Данас је оржана 23. седницу Општинског већа на којој је најпре разматран и усвојен извештај о раду ЈКП "Комуналац" Лучани за првих девет месеци. У извештају је наведено да највећи део прихода ЈКП " Комуналац" остварује од вршења услуга дистрибуције воде и изношења смећа, што је око 85 одсто укупних прихода, затим од погребниг услуга и закупа гробних места у Лучанима и Гучи као и од услуга грејања у Гучи.За првих девет месеци остварен је приход од око 80 милиона што је око 90 одсто планираног прихода. Средства од 12 милиона субвенција су употребљена за набавку половне опреме, неопходне за ефикаснији рад јавног предузећа.

Опширније: Општинско веће донело одлуку о ребалансу буџета

У оквиру пројекта "Засад за заједницу" подељене саднице малине и боровнице

Поделом садница малине и боровнице приводи се крају овогодишњи циклус пројекта Засад за заједницу коју, по други пут, успешно реализују удружење грађана ИДЦ из Београда и општина Лучани. Средства су и ове године обезбедиле општина Лучани и општина Цоликон из Цириха.

Опширније: У оквиру пројекта "Засад за заједницу" подељене саднице малине и боровнице

Реконструисан пут Доња Краварица - Лопаш

Завршени су радови на реконструкцији путног правца Доња Краварица - Лопаш у дужини од 2 800 м, вредност радова је око 20 милиона динара а извођач радова је предузеће "Штрабаг" из Чачка.

Опширније: Реконструисан пут Доња Краварица - Лопаш

Веће разматрало извештаје о пословању јавних предузећа

Општинско веће општине Лучани одржало је 8. новембра своју седницу на којој су најпре, разматрани и усвојени извештаји о пословању регионалних предузећа ЈП "Рзав" Ариље и ЈКП "Дубоко" Ужице у првих девет месеци текуће године.  

Опширније: Веће разматрало извештаје о пословању јавних предузећа

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ“ ГУЧА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ“ ГУЧА 


1. Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Драгачево путеви“ Гуча.  

2. Подаци о јавном предузећу:  
- назив предузећа: Јавно предузеће „Драгачево путеви“ Гуча;  
- седиште предузећа: Гуча, улица Републике број 72;  
- матични број предузећа: 20932775;  
- ПИБ: 108108260;  
- претежна делатност предузећа: 4211 - изградња путева и аутопутева.  
 
3. Радно место: директор Јавног предузећа „Драгачево путеви“ Гуча. 
    Директор се именује на период од четири године. 

4. За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове: 

- да је пунолетан и пословно способан, 
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, 
- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 2. овог става, 
- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, 
- да познаје област корпоративног управљања, 
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, 
- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатносит и дужности.   
  
5. Место рада: Гуча, улица Републике број 72. 

6. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/16). 
 
7. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
8. Пријаве на јавни кокурс са потребном документацијом и доказима подносе се у запечаћеној ковети, препорученом пошиљком или лично на писарници Општинске управе општине Лучани, 32240 Лучани, улица Југословенске армије број 5, Комисији за спровођење конкурса за избор директора ЈП „Драгачево путеви“ Гуча, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП „Драгачево путеви“ Гуча“. 
 
9. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адрсу становања; број телефона; e - mail адресу; податке о образовању; податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративно управљања и податке о посебним областима знања. 

10. Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се следећи докази: 

- извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/09, 145/14 и 47/18), 
- уверење о пословној способности издато од стране надлежног Центра за социјални рад, 
- уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из који се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање), 
- исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима  јавног  предузећа  (потврде  или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су  повезани са пословима јавног предузећа), 
- исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова), 
- изјава оверена код јавног бележника да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатносит и дужности, не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 
 
11. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  
 
12. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ацо Луковић, телефон 060-438-8001, сваког радног дана од 07,оо до 15,оо часова. 
 
 
Скупштина општине Лучани 
 
У Лучанима, 25.10.2019. године,  
број 06-135-6-2/2019-I 
 
 Заменик председника 
 Зорица Ковачевић, с.р.

Министар Стефановић, Дробњак и Грчић посетили општину Лучани

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић посетио је општину Лучани заједно са Милорадом Грчићем, директором ЕПС-а и Зораном Дробњаком, директором ЈП Путеви - Србија.

Опширније: Министар Стефановић, Дробњак и Грчић посетили општину Лучани

Одборници усвојили статут "Рзава", програм пословања "Дубоког", дефинисали конкурс за директора "Драгачево путева"

Седница Скупштине општине Лучани је одржана данас у биоскопској сали Дома културе, због реконструкције Скупштинске сале, која је у току. Седници је присуствовало 25 одборника који су најпре, усвојили Статут ЈП "Рзав" Ариље. Статутом се предвиђају три члана у Надзорном одбору овог предузећа, где је један стални члан из града Чачка као највећег оснивача, други члан је из реда запослених а трећи из осталих општина оснивача, који се мењају на сваке четири године.

Опширније: Одборници усвојили статут "Рзава", програм пословања "Дубоког", дефинисали конкурс за директора...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање лица на прикупљању геопросторних  података за канализациону и путну мрежу ( I број:400-310/ 17 од 24.09. 2019. године) за потребе реализације пројекта ,,Управљање јавном својином - у циљу  увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“, број уговора 48-00-000-32/2016-28-14 који се  финансира у оквиру грант шеме Подршка јединицама локалне самоуправе, EuropeAid/139223/ ID/ACT/RS у оквиру програма Exchange 5, Конкурсна комисија општине Ариље, дана 25.09.2019. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ И ПУТНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ ,, Управљање јавном својином - у циљу  увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“.

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top