joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак, у случају када је мајка детета страни држављанин , потребно је да отац детета приложи, поред прописаних доказа за себе и доказе који се односе на испуњеност услова на страни мајке.

У том смислу потребно је приложити:

· доказ да је мајка страни држављанин (уверење о држављанству);

· доказ да мајка има статус стално насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша;

· Доказ о здравственом осигурању мајке;

· Доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета;

· Уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца предходног рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу предхиодног реда рођења;

· Доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.

Наведени докази морају бити издати у складу са правилима утврђеним за признање страних јавних исправа- преведени и оверени од старне судског тумача, односно оверени Хашким апостилом („APOSTILLE“). Подносилац захтева је у обавези да по стицању држављанства и добијању личне карте исте достави Општинској управи општине Лучани.

СЛУЖБА ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top