joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 5 (у даљем тексту: Потпројекат 5), Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Лучани  (у даљем тексту: Општина, заведеним код Комесаријата под бројем 9-9/ 225-1-2014, oд 29. октобра 2015. године, код ЈУП-а под бројем 6550 oд 30. октобра 2015. године и код Општине под бројем 400-437/14-II oд 26. октобра 2015. године (у даљем тексту: Уговор о начину спровођења стамбене изградње) и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), доноси

ОДЛУКУ

о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

 

  1. Утврђује се да услове за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 15стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Лучани (у даљем тексту: Помоћ) испуњавају следећа лица, рангирана према реду првенства, а на основу броја освојених бодова, у складу са мерилима за избор корисника:

        

ЛИСТА КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА

 

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 15 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Лучани

Редни број

Број предмета

Презиме и име   носиоца домаћинства

Број чланова домаћинства

Настрадали или нестали чланови домаћинства

Малолетна деца

Број мал. деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству

Породично домаћинство са     дететом са инвалидитетом

Стамбена ситуација

Материјални положај

Подаци о губитку радне способности Подаци о телесном оштећењу

Болести од већег мед. значаја

Укупан број бодова

1

400-437/14-22/II

Мирковић Радослав

40

0

10

0

0

0

20

0

20

90

2

400-437/14-16/II

Шербула Рајко

30

0

20

20

0

0

0

0

0

70

3

400-437/14-9/II

Козић Радомир

30

0

0

0

0

20

20

0

0

70

4

400-437/14-12/II

Кртинић Стево

40

0

0

0

0

0

20

0

0

60

5

400-437/14-8/II

Корица Никола

20

0

0

0

0

0

20

0

20

60

6

400-437/14-15/II

Ћупић Јово

30

0

0

0

0

0

20

0

0

50

7

400-437/14-20/II

Милиновић Марија

30

0

0

0

0

0

20

0

0

50

8

400-437/14-18/II

Лончар Зоран

10

0

0

0

0

20

20

0

0

50

9

400-437/14-14/II

Савчић Биљана

30

0

0

0

0

0

10

0

0

40

10

400-437/14-23/II

Радић Марица

20

0

0

0

0

0

20

0

0

40

11

400-437/14-24/II

Врућинић Мићо

20

0

0

0

0

0

20

0

0

40

12

400-437/14-17/II

Шербула Босиљка

10

0

0

0

0

0

20

0

0

30

13

400-437/14-25/II

Чанковић Миленко

10

0

0

0

0

0

20

0

0

30

14

400-437/14-10/II

Љиљак Раде

10

0

0

0

0

0

20

0

0

30

15

400-437/14-13/II

Павловић Милка

10

0

0

0

0

0

10

0

0

20

        

  1. Додељује се помоћ за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине на териорији општине Лучани лицима рангираним од броја 1 до 15 у Листи корисника рангираних према реду првенства из ове одлуке.

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

По Јавном позиву за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 15 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Лучани (у даљем тексту: Јавни позив) који је Комисија расписала 28. децембра 2015. године, лица из тачке 1. диспозитива ове одлуке поднела су Комисији пријаве на Јавни позив.

         Поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложену документацију, Комисија је утврдила да лица из тачке 1. диспозитива ове Одлуке испуњавају услове за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине прописане у делу III Јавног позива и члану 3. Правилника. Применом чл. 4. и 5. Правилника и након провере наведених лица у бази трајних решења Комесаријата и након провере података о стању имовине наведених лица код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, у складу са чланом 14. ст. 1. и 2., Комисија је сачинила листу корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Лучани, која је саставни део ове одлуке и одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

Комисија је утврдила да је Уговором о начину спровођења стамбене изградње, а у складу са Потпројектом бр. 5, предвиђено да су средства за реализацију изградње стамбених јединица за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп са могућношћу куповине обезбеђена из Фонда регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе, и то за изградњу 15 стамбених јединица за територију општине Лучани.

С обзиром на наведено, односно како су средства из Фонда регионалног стамбеног програма обезбеђена за изградњу 15 стамбених јединица за територију општине Лучани, утврђено је да се лицима која су рангирана од 1. до 15  места на Листи корисника рангираних према реду првенства додељује помоћ за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Лучани и одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Чланом 3. Правилника предвиђено је да Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове: 1. да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, добили су држављанство Републике Србије и пријавили пребивалиште (наведени услов односи се на подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице); 2. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; 3. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; 4. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; 5. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе; 6. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе и 7. да имају пријављено боравиште/пребивалиште у претходне две године на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметна непокретност. Овај рок може бити и краћи уз сагласност општине.

Чланом 4. Правилника прописано је да се ред првенства за доделу помоћи утврђује на основу броја бодова које подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према утврђеним мерилима, а чланом 5. истог Правилника предвиђено је да уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који: 1) има већи број малолетне деце; 2) већи број чланова породичног домаћинства; 3) има трудну жену у породичном домаћинству; 4) дуже борави на подручју јединице локалне самоуправе у оквиру које конкурише за Помоћ и 5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

         Чланом 7. став 1. Правилника предвиђено је да поступак за доделу помоћи спроводи Комисија за избор корисника, у складу са Правилником, применом Приручника за спровођење пројекта.

         Чланом  8. став 1. тачка 3) Правилника предвиђено је да Комисија доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.

         Чланом 14. став 1. Правилника предвиђено је да Подносиоци пријава који испуњавају услове наведене у Јавном позиву подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата за избеглице и миграције, ставом 2. истог члана предвиђено је да ради додатне провере података о стању имовине Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља и уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, како би се утврдило да ли Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства поседују непокретност у Републици Србији, а ставом 3. да након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције, као и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.

         Чланом 15. Правилника предвиђено је да против Одлуке подносилац пријаве може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

         Сходно свему изнетом, Комисија је одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

         Поука о правном леку:

         Против ове одлуке може се уложити жалба Општинском већу, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема ове одлуке, преко Комисије.

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top