joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

 На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту (Сл. гласник РС“, број 10/16) и члана 21. Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лучани, број 06-54-6/2017-III од 25. 09. 2017. године,

            Општинско веће општине Лучани, на седници одржаној 26. 01. 2018. године, објављује

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 1. I. Спортске организације могу своје годишње програме пријавити за суфинансирањесредствима из буџета општине Лучани, преко Спортског савеза општине Лучани, до 20. 04. 2018. године. 
 2. У складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лучани, у 2019. години  оствариваће се кроз финансирање и суфинансирање годишњих програма спортских организација (члан 137. став 1. тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14), и 16) Закона о спорту).

            III.   Критеријуми које подносилац програма треба да испуни

            Носилац програма мора:

1) да буде регистрован у складу са Законом;

2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;

4) да има седиште на територији општине Лучани, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;

5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;

            7) да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;

9) да располаже капацитетима за реализацију програма;

10) да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

                  Носилац програма не може да:

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања; буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

            Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

1) био у конфликту интереса;

2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;

3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 22. став 1. Pравилника или на надлежне органе општине Лучани током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

 1. IV. Критеријуми у погледу избора и финансирања програма

            Предлог програма мора да задовољава следеће опште критеријуме:

            1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;

            2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Лучани;

            3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;

            4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;

            5) да се реализује на територији општине Лучани, односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;

            6) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;

            7) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Лучани;

            8) да ће се реализовати у текућој години;

            9) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

            10) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

            Процена квалитета годишњих и посебних програма организација у области спорта, осим годишњих програма категорисаних спортских организација, врши се према критеријумима:

            1) секција 1 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) – максимално 20 бодова;

            2) секција 2 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини Лучани, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете) – максимално 25 бодова;

            3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати) – максимално 30 бодова;

            4) секција 4 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати програма одрживи) –  максимално 15 бодова;

            5) секција 5 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова. 

            Процена квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација врши се према критеријумима:

            1) секција 1 – Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у општини Лучани – максимално 100 бодова;

            2) секција 2 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) – максимално 20 бодова;

            3) секција 3 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини Лучани, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете) – максимално 25 бодова;

            4) секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати) – максимално 30 бодова;

            5) секција 5 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати програма одрживи) –  максимално 15 бодова;

            6) секција 6 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.

 1. V.Поступак пријављивања

            Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

            Основна документација:

 1. пропратно писмо, и
 2. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби, да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке и да је поднет у прописаном року, три примерка и цд-де/флеш са предлогом програма.

 

            Пратећа обавезна документација:

 1. копија решења о регистрацији организације;
 2. копија решења о додели ПИБ - а (ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији);
 3. картон депонованих потписа из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава;
 4. копија статута носиоца програма;
 5. копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину;
 6. одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма;
 7. одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма;
 8. изјава да не постоје препреке из члана 118. стaв 5. и 133. став 5. Закона о спорту;
 9. потврда националног гранског спортског савеза о чланству спортске организације;
 10. календар такмичења надлежног спортског савеза за програм организације спортског такмичења;
 11. изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у програму.

Потребне образаце подносиоци програма могу  преузети са званичног сајта општине Лучани (www.lucani.rs)  или у просторијама Спортског савеза општине Лучани.                                                        Обрасци су саставни део Правилника о  поступку одобравања и финансирању програма  којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Лучани.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у електронској форми (це - де, флеш).

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт - диск или флеш меморија (це - де/флеш), морају бити достављени у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично.

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке: назив годишњег програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта; назив подносиоца предлога; адресу подносиоца предлога;  назив програма.

Уколико примљени предлог програма није поднет на прописан начин, овлашћено лице општине Лучани указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.

            Спортске организације достављају своје предлоге годишњих програма Спортском савезу општине Лучани, на прописаном обрасцу, до 20. априла 2018. године, на адресу Југословенске армијe број 4, 32240 Лучани (просторије Дома културе у Лучанима).

            Спортски савез општине Лучани разматра приспеле предлоге организација у области спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета општине Лучани, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и доставља предлоге Општинском већу, на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма до 01. јуна 2018. године.

 

 1. VI.Остале  основне информације

Уколико нека од организација у области спорта не достави Спортском савезу општине Лучани свој предлог програма до назначеног рока, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до седам дана за достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та организација одустала од предлагања својих програма у текућој години.

            Спортски савез општине Лучани може да од предлагача програма, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општини Лучани, тражи додатно објашњење или кориговање програма од подносиоца програма.

            Предлог програма оцењује се према следећим критеријумима:

            1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;

            2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и Правилником;

            3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона,  циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Лучани;

            4) вредновање квалитета предлога програма.

            Председник општине образује Стручну комисију за одобрење годишњих програма и јавно објављује њен састав.

            Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и подноси предлог Председнику општине. 

            Општинско веће утврђује прелиминарни обједињени предлог годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у општини Лучани, за наредну буџетску годину, на основу предлога Стручне комисије.

            Општинско веће ревидира прелиминарни обједињени предлог годишњих програма и усклађује га са средствима утврђеним у буџету општине Лучани за наредну годину, на предлог Председника општине.

            Општинско веће одлучује (доноси решење) о одобравању програма и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима.

            Председник општине закључује уговор о реализовању програма.

            VII. Планирана средства за финансирање спорта (годишњи програми) којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Лучани за 2018. годину, предвиђена Одлуком о буџету Општине Лучани за 2018. годину („Сл. гласник општине Лучани“, бр. 1/18) у разделу 4, глава 4.0, Програм 14 -1301: Развој спорта и омладине, програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810: услуге рекреације и спорта, позиција 56, економска класификација 481: Дотације невладиним организацијама у укупном износу 9.500.000,00 динара.

            НАПОМЕНА: детаљне информације садржане су у Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Општини Лучани број 06-54-6/2017-III од 25. 09. 2017. године.  

            За све додатне информације заинтересовани  се могу обратити Спортском савезу општине Лучани на  телефон 063/108-18-22,  као и  Општинској управи општине Лучани на телефон 032/515-0612.

            Ово обавештење биће објављено на званичном сајту Општине  www.lucani.rs.  

            Саставни део Јавног обавештења су:

 1. Образаци од 1 до 12,
 2. Модел пропратног писма,
 3. Модел Изјаве.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

У Лучанима, 26. 01. 2018. године, број 06-10-3/2018-III

                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                           Весна Стамболић

МОДЕЛ ПРОПРАТНОГ ПИСМА
МОДЕЛ ИЗЈАВЕ
ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ 5
ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ 7
ОБРАЗАЦ 8
ОБРАЗАЦ 9
ОБРАЗАЦ 10
ОБРАЗАЦ 11
ОБРАЗАЦ 12

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

 • И-мејл predsednik@lucani.rs
 • Телефон +381 32 515 06 03
 • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top