Статут

На основу члана 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“  бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 2. Закона о библиотечкој делатности („Сл. гласник РС“ бр. 34/94 и 101/05) и члана 14. Одлуке о оснивању библиотеке општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр.6/08) Управни одбор Библиотеке општине Лучани,  на седници одржаној  09. 12. 2008. године, донео је

С  Т  А  Т  У  Т

БИБЛИОТЕКЕ  ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

(прочитајте електронску верзију овде pdf-icon)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Библиотеке општине Лучани (У даљем тексту: Статут) уређују се: положај, делокруг рада, унутрашња организација, надлежност органа, заступање и представљање, права,  обавезе и одговорности Библиотеке општине Лучани (У даљем тексту: Библиотека) и друга питања од значаја за пословање Библиотеке.

Члан 2.

Статут је основни општи акт Библиотеке, и сви други акти Библиотеке морају бити у

сагласности са њим.

II ФИРМА И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Библиотека има статус правног лица које стиче уписом у судски регистар.

У правном промету са трећим лицима, Библиотека иступа у своје име и за свој рачун.

Библиотека послује под фирмом: Библиотека општине Лучани.

Седиште Библиотеке је у Гучи, Трг Слободе  бб.

Седиште Библиотеке и фирма под којом она послује могу се променити одлуком Управног

одбора Библиотеке  уз сагласност Скупштине општине Лучани.

Члан 4.

Библиотека има печат округлог облика пречника 32 мм, на коме су ћириличним писмом и српским језиком исписани пун назив и седиште Библиотеке.

Члан 5.

Штамбиљ Библиотеке је правоугаоног облика страница 60 х 30 мм, следећег изгледа:

- у првом реду исписан је назив установе,

- у другом реду „број“ са празном линијом,

- у трећем реду линија за датум,

- у четвртом реду исписано је седиште установе

Члан 6.

Начин употребе, руковање и чување печата утврђује се посебним актом који доноси Директор Библиотеке.

Библиотека може имати заштитни знак чији изглед утврђује Управни одбор Библиотеке.

III ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 7.

Библиотека обавља следеће делатности:

- прикупљање, обрада, чување и давање на коришћење књига и других публикација,

- обезбеђење доступности библиотечког материјала корисницима и на погодан начин  

обавештавање јавности о могућностима пружања информација и услуга за неговање других облика обавештавања читалаца о књигама и другом библиотечком материјалу,

- достављање установама података о библиотечком материјалу,

- популаризација књиге, подстицање интересовања за књигу и покретање иницијативе за

предузимање одговарајућих мера у циљу унапређења библиотечке делатности,

- делатност библиотека, читаоница, слушаоница и видеотека за опште и посебне кориснике, као што су студенти, научници, наставно особље и чланови,

- организовање збирки, без обзира да ли су специјализоване или не,

- израда каталога,

- позајмљивање и  чување књига, карата, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела

Члан 8.

Делатност Библиотеке обавља се на територији целе општине Лучани, преко седишта у Гучи и преко домова културе и школских библиотека.

Члан 9.

Библиотека је у обавези да своју делатност врши у складу са годишњим програмима и плановима на које сагласност даје Скупштина општине Лучани и оперативним тромесечним 

плановима на које сагласност даје Општинско веће општине Лучани.

Библиотека најмање једном годишње подноси извештај Скупштини општине Лучани о извршењу годишњих планова и програма из става 1. овог члана. Извештај Библиотеке, пре седнице Скупштине општине, разматра и усваја Општинско веће општине Лучани.

Библиотека најмање једном тромесечно подноси извештај Општинском већу општине Лучани о извршењу оперативних месечних планова.

Годишњи програм доноси Управни одбор Библиотеке на предлог Директора Библиотеке.

Директор Библиотеке доноси месечни оперативни план на који сагласност даје Управни одбор Библиотеке.

IV СТИЦАЊЕ И РАСПОДЕЛА ПРИХОДА, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 10.

Библиотека стиче средства за остваривање своје делатности:

- из буџета општине Лучани,

- из буџета Републике Србије, а преко буџета општине Лучани,

- непосредно од корисника услуга, обављањем регистрованих привредних делатности,

- продајом роба и услуга на тржишту,

- из других извора у складу са програмом Библиотеке

Члан 11.

Расподела остварених прихода из члана 13. Статута се врши у складу са финансијским планом који доноси Управни одбор Библиотеке уз сагласност Скупштине општине Лучани.

Покриће губитка се врши у складу са Законом.

Члан 12.

Запослени у Библиотеци имају право на зараду у складу са Законом.

Запосленима припада део добити коју Библиотека оствари пословањем на тржишту, у зависности од доприноса у стицању те добити, у складу са Законом.

 

VУНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 13.

Правилником о систематизацији послова и радних задатака  Библиотеке утврђују се радна места и њихови називи, степен стручне спреме за поједина радна места, потребна знања и  

способности, као и други посебни услови за рад на одређеном радном месту и број радника потребних за вршење послова и радних задатака.

Правилник о систематизацији послова и радних задатака Библиотеке доноси Директор Библиотеке.

На правилник о систематизацији послова и радних задатака сагласност даје Општинско веће општине Лучани.

VIОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ

Члан 14.

Органи Библиотеке су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Органе Библиотеке именује и разрешава Скупштина општине Лучани на период од четири године.

 

Директор

Члан 15.

Радом и пословањем Библиотеке руководи директор.

Директора Библиотеке именује и разрешава Скупштина општине Лучани на период од четири године са могућношћу поновног избора. Сагласност на именовање, односно разрешење директора Библиотеке даје Директор матичне библиотеке.

Члан 16.

За директора Библиотеке може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених Законом испуњава и следеће посебне услове:

- висока стручна спрема VII-1 степен

- три године радног искуства

- положен стручни испит са звањем библиотекара

Члан 17.

Директор Библиотеке организује и води пословање Библиотеке, заступа Библиотеку, стара се о законитости рада Библиотеке, утврђује тромесечне оперативне и месечне планове рада Библиотеке, и обавља  друге послове утврђене Законом, актима оснивача, овим Статутом и одлукама Управног одбора Библиотеке.

Члан 18

Директор је дужан да обустави од примене акта или неке одредбе акта ако нису у складу са Законом и овим Статутом. Обустављени акт не може се примењивати до усаглашавања са Законом,

односно Статутом или до доношења одлуке Уставног суда ако се покрене поступак за оцену законитости.

Члан 19.

Директор може бити разрешен и пре истека периода на који је именован.

Предлог за разрешење директора могу поднети у писменом облику Председник општине, Општинско веће, Управни одбор или 1/3 одборника Скупштине општине Лучани.

Члан 20.

Писмени предлог за разрешење Директора, доставља се Скупштини општине Лучани која се упознаје са предлогом и одређује рок од 30 дана у којем је директор дужан да се писмено изјасни од наводима из предлога за разрешење.

Уколико предлог за разрешење нису поднели Председник општине и Општинско веће, Скупштина општине Лучани обавештава Председника општине и Општинско веће да се о поднетом предлогу за разрешење изјасне у року од 30 дана.

По протеку рока из става 1. овог члана Скупштина општине Лучани доноси одлуку о разрешењу. Скупштина општине Лучани може предлог одбити као неоснован или донети одлуку да се предлог прихвата и директора разрешава функције директора.

Управни одбор

Члан 21.

Управни одбор је орган управљања Библиотеке.Управни одбор има пет чланова. Четири члана Управног одбора су представници оснивача, а један члан представља запослене у Центру.

Председника, заменика и чланове Управног одбора именује Скупштина општине Лучани.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године.

Представнике запослених у Управни одбор предлаже Директор Библиотеке по претходно прибављеном мишљењу синдиката.

Члан 22.

Управни одбор Библиотеке:

- доноси Статут  и друге акте Библиотеке за које је овлашћен, осим аката које доноси Директор;

- припрема предлоге одлука које усваја оснивач, извршава његове одлуке;

- разматра и усваја месечне оперативне планове, и извештаје о раду у претходном месецу;

- стара се о припремању годишњег обрачуна и усваја периодични обрачун;

- усваја годишње рачуноводствене исказе;

- доноси одлуку о расподели добити;

- даје смернице директору за остваривање пословне политике;

- утврђује предлог одлуке о трајној пословној сарадњи и повезивању са дугим предузећима;

- доноси Пословник о свом раду;

- врши и друге послове у складу са Законом.

Члан 23.

Управни одбор ради у седницама и одлуке доноси већином гласова.

Начин рада Управног одбора ближе се регулише пословником о раду.

Надзорни одбор

Члан 24.

Надзорни одбор има три члана од којих су два члана представници осни вача а један члан представник запослених у Библиотеци.

Надзорни одбор именује Скупштина општине Лучани, на период од четири године.

Члана Надзорног одбора – представника запослених предлаже Директор Библиотеке по претходно  прибављеном мишљењу Синдиката.

Члан 25.

Надзорни одбор:

- врши надзор над законитошћу рада Библиотеке;

- прегледа периодичне обрачуне;

- прегледа пословне књиге Библиотеке са могућношћу давања на вештачење, уколико се утврди да се неводе уредно и законито;

- подноси годишњи извештај о резултатима надзора оснивачу;

- разматра извештај ревизора;

- доноси пословник о свом раду

VII ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 26.

Рад Библиотеке је јаван. Јавност рада остварује се јавношћу рада Управног одбора, Надзорног одбора, директора, подношењем извештаја о пословању и објављивањем општих и других аката.

Директор Библиотеке или лице које он задужи, дужно је да оснивачу даје извештаје о пословању или друге тражене информације а које се односе на делатност од општег интереса.

Директор Библиотеке или лице које он овласти, може одређене податке који не представљају пословну тајну и друге информације од значаја за грађане општине а које су у вези са делатностима од општег интереса, дати средствима јавног информисања.

Члан 27.

Статут и друга акта Библиотеке на која сагласност даје оснивач објављују се на огласној табли Библиотеке.

Органи Библиотеке дужни су да о пословању Библиотеке дају извештај запосленима достављањем записника или омогућавањем присуства седницама представнику Синдиката запослених а у вези са питањима која се тичу остваривања права запослених.

VIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 28.

Библиотека је дужна да у обављању делатности обезбеђује потребне услове за унапређење и заштиту животне средине и да спречава узроке који угрожавају природне и стечене вредности животне средине.

IX НОРМАТИВНА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 29.

Поред Статута у Библиотеци се доносе следећа нормативна акта:

- правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, по поступку и на начин утврђен оснивачким актом,

- колективни уговор или правилник о радним односима,

- пословник о раду органа управљања,

- правилник о јавним набавкама,

- друга нормативна акта у складу са Законом

Члан 30.

Правилници се доносе од стране Управног одбора или директора у складу са Законом а њихове измене и допуне врше се по поступку утврђеном за њихово доношење.

Нормативна акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Библиотеке.

Осим у случајевима утврђеним Законом, нормативна акта не могу имати ретроактивно дејство.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Библиотеке а примењиваће се од дана добијања сагласности од Скупштине општине Лучани.

УПРАВНИ ОДБОР 

БИБЛИОТЕКЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

У Гучи, 09. 12. 2008. године, број _________

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

JoomShaper