Статут

 СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ" ЛУЧАНИ

(преузмите електронску верзију статута pdf-icon)

 

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС"  бр. 25/00, 25/02 и 107/05), члана 453. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС" бр. 125/04) и члана 11. Одлуке о спајању ЈП „Дирекција за изградњу" Лучани и ЈКП „Комуналац" Лучани и оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и комуналну делатност" Лучани („Сл. гласник општине Лучани" бр.  /09).

 

Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и комуналну делатност" Лучани на седници одржаној 20. 03. 2009. године, донео је

 

С  Т  А  Т  У  Т

 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

 

И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ" ЛУЧАНИ

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Статутом Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и комуналну делатност" Лучани (У даљем тексту: Статут) уређује се правни положај јавног предузећа (У даљем тексту: Предузеће), организација рада и пословања, фирма и седиште, делатност, имовина, органи предузећа, заступање, статусне промене и промене облика предузећа и друга питања од значаја за рад и пословање предузећа.

 

Предузеће је основано Одлуком Скупштине општине Лучани бр. 06-14/09-02  од 20. 03. 2009. године.

 

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

 

Члан 2.

 

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и комуналну делатност" Лучани.

 

Скраћени назив фирме гласи: ЈП „Дирекција" Лучани.

 

Предузеће у вршењу својих послова одговара целокупном својој имовином (потпуна одговорност).

 

Члан 3.

 

Седиште Предузећа је у Лучанима, улица Југословенске армије број 12.

 

Предузеће своју делатност општих послова обавља у седишту предузећа, делатност водовода, канализације и комуналне хигијене обавља из Лучана - ул. Радничка бр. 7, а делатност путева, грађевинског земљишта, уређења и одржавања паркова и зелених површина обавља из Гуче - ул. Републике бр. 72.

 

Члан 4.

 

Заштитни знак Предузећа је стилизовани приказ делатности Предузећа.

 

Изглед заштитног знака усваја Управни одбор Предузећа.

 

Члан 5.

 

Предузеће има печат округлог облика пречника 3 цм.

 

Печат Предузећа садржи непосредно испод обода ћириличним писмом, српским језиком  исписано пословно име а у средини седиште Предузећа као и бројеве један или два исписане римским бројевним писмом.

 

Печат са бројем један намењен је оверавању уговора, овлашћења, потврда, извештаја и свих других докумената који не служе као средство плаћања и докумената који не представљају доказ о плаћању.

 

Печат са бројем два намењен је за оверу средстава плаћања и докумената који служе као доказ о плаћању.

 

Члан 6.

 

Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика страница 5 х 2,5 цм. следећег изгледа:

 

- у првом и другом реду исписан је назив фирме,

 

- у трећем реду број са празном линијом,

 

- у четвртом реду линија за датум,

 

- у петом реду исписано је седиште фирме

 

Члан 7.

 

Директор Предузећа може својом одлуком утврдити облик и намену штамбиља за интерну употребу, сигнирање и обраду документације.

 

Директор Предузећа својом одлуком утврђује начин коришћења, чувања и уништења печата и штамбиља.

 

III ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 8.

 

Делатност Предузећа је:

 

01412  Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина

 

- засађивање и одржавање вртова и спортских терена

 

40202  Производња гаса за комуналне сврхе

 

40203  Дистрибуција гаса

 

- дистрибуција свих врста гасовитих горива преко система цеви

 

40300  Производња и снабдевање паром и топлом водом

 

41000  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

 

45110  Рушење и разбијање објеката; земљани радови

 

45210  Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње

 

45230  Изградња саобраћајница, писта и спортских терена

 

Ова делатност обухвата:

 

- изградњу железничких пруга, путева, улица и других саобраћајница, бициклистичких и

 

пешачких стаза,

 

- изградњу аеродромских писта,

 

- изградњу стадиона, арена, базена за пливање, тениских и голф терена и др.

 

45240  Изградња хидрограђевинских објеката

 

45330  Постављање цевних инсталација (водоводне инсталације, санитарна опрема)

 

51470  Трговина на велико осталим производима

 

51700  Остала трговина на велико

 

52120  Остала трговина на мало у продавницама мешовите робе

 

52620  Трговина на мало на тезгама и пијацама

 

60250  Превоз робе у друмском саобраћају

 

70120  Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун

 

72300  Обрада података

 

73109  Истраживање и експериментални развој

 

74201  Просторно планирање

 

74202  Пројектовање грађевинских и других објеката

 

74203  Инжењеринг

 

Ова делатност обухвата:

 

- инжењеринг, вођење пројеката и техничке активности,

 

- пројекти за нискоградњу, хидроградњу, саобраћај и др.

 

74204  Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети

 

Ова делатност обухвата:

 

- саветодавне и архитектонске послове: надзор грађења и друго

 

74700  Чишћење објеката

 

74840  Остале пословне активности, на другом месту непоменуте

 

90000  Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности

 

93030  Погребне и пратеће активности

 

Претежна делатност Предузећа је: 45230 - изградња саобраћајница, писта и спортских терена.

 

Члан 9.

 

Поједине послове из оквира своје делатности Предузеће може поверити другом предузећу или предузетнику на начелима конкурентности и јавности.

 

Члан 10.

 

Имовину Јавног предузећа чини право коришћења на покретним и непокретним стварима, новчана средства, имовинска права и право коришћења добара у државној својини чији су власници односно корисници на дан оснивања овог Јавног предузећа били ЈП „Дирекција за изградњу" Лучани и ЈКП „Комуналац" Лучани, са стањем по попису на дан 31. 03. 2009. године.

 

IV ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 11.

 

Предузеће заступа директор без ограничења. У случају одсутности директора, Предузеће заступа заменик директора.

 

Директор може дати запосленом, или лицу које није у радном односу у Предузећу писмено пуномоћје за заступање Предузећа у појединачним пословима.

 

Члан 12.

 

Предузеће потписује директор, а у случају његове одсустности заменик директора.

 

V СТИЦАЊЕ ПРИХОДА, РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И  ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

 

Члан 13.

 

Предузеће стиче приход: продајом производа и услуга на тржишту и из средстава јавних прихода у складу са законом и актом о оснивању Предузећа.

 

Члан 14.

 

Средства остварена из јавних прихода троше се по плану и програму на које оснивач даје сагласност и имају карактер наменски опредељених средстава.          .

 

Члан 15.

 

Приход и добит Предузећа утврђују се годишњим обрачуном на начин прописан Законом.

 

Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор Предузећа уз сагласност оснивача.

 

Члан 16.

 

Евентуални губитак Предузећа у пословању покрива се у складу са закон и одлуком оснивача.

 

V ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 17.

 

Органи Предузећа су: Директор,Управни одбор и Надзорни одбор.

 

Директор Предузећа

 

Члан 18.

 

Радом и пословањем Предузећа руководи директор.

 

Директора и заменика директора Предузећа именује и разрешава Скупштина општине Лучани на период од четири године са могућношћу поновног избора.

 

Члан 19.

 

За директора Предузећа може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених Законом испуњава и следеће посебне услове:

 

- висока стручна спрема VII-1 степен

 

- три године радног искуства

 

За заменика директора Предузећа може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених Законом испуњава и следеће посебне услове:

 

- висока или виша стручна спрема VII-1 или VI степен стручне спреме

 

- три године радног искуства

 

Члан 20.

 

Директор Предузећа организује и води пословање Предузећа, заступа Предузеће, стара се о законитости рада Предузећа.

 

Директор Предузећа поред послова утврђених закон и другим прописима обавља и послове:

 

- доноси одлуке о приговорима и одштетним захтевима грађана и правних лица, реализацији инвестиционих одлука,

 

- закључује све уговоре за рачун и у име Предузећа у оквиру делатности Предузећа и на основу инвестиционих одлука Управног одбора,

 

- доноси одлуке о отпису и расходу свих средстава рада и осталих материјалних права, о службеним путовањима запослених у земљи и коришћењу средстава репрезентације,

 

- доноси Правилник о систематизацији и организацији радних места на који сагласност даје Општинско веће општине Лучани на начин предвиђен актом о оснивању,

 

- организује, спроводи и унапређује заштиту на раду, противпожарну заштиту, заштиту животне средине, одбрану и заштиту објеката,

 

- доноси месечни оперативни план  на који сагласност даје Управни одбор и једном месечно подноси Управном одбору извештај о извршењу месечног оперативног плана.

 

- именује и разрешава чланове сталних и повремених комисија за одлучивање о појединачним правима и обавезама корисника

 

Члан 21.

 

Директор има право и дужност да учествује у раду Управног одбора Предузећа.

 

Директор је дужан да обустави од примене акта или неке одредбе акта ако нису у складу са Законом и овим Статутом. Обустављени акт не може се примењивати до усаглашавања са Законом, односно Статутом или до доношења одлуке Уставног суда ако се покрене поступак за оцену законитости.

 

Члан 22.

 

Директор и заменик директора могу бити разрешени и пре истека периода на који су именовани.

 

Предлог за разрешење директора и заменика директора могу поднети у писменом облику Председник општине, Општинско веће, Управни одбор или 1/3 одборника Скупштине општине Лучани.

 

Члан 23.

 

Писмени предлог за разрешење Директора и заменика директора, доставља се Скупштини општине Лучани која се упознаје са предлогом и одређује рок од 30 дана у којем је директор, односно заменик директора,  дужан да се писмено изјасни од наводима из предлога за разрешење.

 

Уколико предлог за разрешење нису поднели Председник општине и Општинско веће, Скупштина општине Лучани обавештава Председника општине и Општинско веће да се о поднетом предлог за разрешење изјасне у року од 30 дана.

 

По протеку рока из става 1. овог члана Скупштина општине Лучани доноси одлуку о разрешењу. Скупштина општине Лучани може предлог одбити као неоснован или донети одлуку да се предлог прихвата и директора разрешава функције директора.

 

Управни одбор

 

Члан 24.

 

Управни одбор је Орган управљања Предузећем.

 

Управни одбор има девет чланова. Седам чланова Управног одбора су представници оснивача, а два члана представљају запослени Предузећа.

 

Председника, заменика и чланове Управног одбора именује Скупштина општине Лучани.

 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу бити именовани највише два мандата узастопно.

 

Представнике запослених у Управни одбор предлаже Директор Предузећа по претходно прибављеном мишљењу синдиката.

 

Члан 25.

 

Управни одбор Предузећа:

 

- доноси Статут  и друге акте Предузећа за које је овлашћен, осим аката које доноси Директор;

 

- припрема предлоге одлука које усваја оснивач, извршава његове одлуке;

 

- усваја дугорочне, средњорочне и годишње планове рада и стара се о споровођењу пословне политике;

 

- доноси инвестиционе одлуке;

 

- разматра и усваја месечне оперативне планове и извештаје о раду у претходном месецу;

 

- стара се о припремању годишњег обрачуна и усваја периодични обрачун;

 

- усваја годишње рачуноводствене исказе, извештаје о пословању;

 

- доноси одлуку о расподели добити;

 

- даје смернице директору за остваривање пословне политике;

 

- утврђује предлог одлуке о трајној пословној сарадњи и повезивању са дугим предузећима;

 

- предлаже надлежном општинском органу цене комуналних услуга, цене радова и услуга

 

прикључивања на водоводну и канализациону мрежу, и цене других услуга;

 

- доноси Пословник о свом раду;

 

- доноси план и програм одбране Предузећа у складу са Законом о одбрани;

 

- одлучује о статусним променама и променама облика Предузећа;

 

- врши и друге послове у складу са Законом, овим Статуом и одлукама оснивача

 

Члан 26.

 

Начин рада Управног одбора ближе се регулише пословником о раду Управног одбора Предузећа.

 

Надзорни одбор

 

Члан 27.

 

Надзорни одбор има три члана од којих су два члана представници осни вача а један члан представник запослених у Предузећу.

 

Надзорни одбор именује Скупштина општине Лучани, на период од четири године.

 

Члана Надзорног одбора - представника запослених предлаже Директор Предузећа по прибављеном мишљењу Синдиката.

 

Члан 28.

 

Надзорни одбор:

 

- врши надзор над законитошћу рада Предузећа;

 

- прегледа периодичне обрачуне;

 

- прегледа пословне књиге Предузећа са могућношћу давања на вештачење, уколико се

 

утврди да се неводе уредно и законито;

 

- подноси годишњи извештај о резултатима надзора оснивачу;

 

- разматра извештај ревизора;

 

- доноси пословник о свом раду

VI ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 29.

 

Рад Предузећа је јаван. Јавност рада Предузећа остварује се јавношћу рада Управног одбора, Надзорног одбора, подношењем извештаја о пословању и објављивањем општих и других аката.

 

Директор Предузећа или лице које он задужи,  дужно је да оснивачу даје извештаје о пословању или друге тражене информације а које се односе на делатност од општег интереса.

 

Директор Предузећа или лице које он овласти може одређене податке који не представљају пословну тајну и друге информације од значаја за грађане општине а које су у вези са делатностима од општег интереса дати средствима јавног информисања.

 

Органи Предузећа дужни су да обезбеде и редовно, благовремено и истинито информисање запослених о свим питањима која су битна за рад Предузећа и остваривање права радника.

 

Информисање запослених у Предузећу остварује се објављивањем информација на огласним таблама Предузећа, службеним саопштењима, путем састанака и на други погодан начин.

 

Статут и друга акта Предузећа на која сагласност даје оснивач објављују се на огласној табли Предузећа.

 

VII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 30.

 

Предузеће је дужно да у обављању делатности обезбеђује потребне услове за унапређење и заштиту животне средине и да спречава узроке који угрожавају природне и стечене вредности животне средине.

 

Организовање одбране и заштите и унапређење животне средине у Предузећу  ближе се уређују посебним нормативним актима.

 

VIII ШТРАЈК ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ

 

Члан 31.

 

Запослени у Предузећу могу остварити право на штрајк у складу са законом којим се уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором и актом основача о минимуму процеса рада.

 

IX НОРМАТИВНА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 32.

 

Општа акта Предузећа су:

 

- Статут

 

- правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, по поступку и на начин утврђен оснивачким актом,

 

- колективни уговор или правилник о радним односима,

 

- пословник о раду органа управљања,

 

- правилник о јавним набавкама мале вредности,

 

- одлуке  којима се на општи начин уређују одређена питања,

 

- друга нормативна акта у складу са Законом

 

Члан 33.

 

Статут је основни општи акт Предузећа.

 

Статут не може бити у супротности са Одлуком о оснивању Предузећа.

 

Други општи акти Предузећа не могу бити у супротности са Одлуком о оснивању и овим Статутом.

 

Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу са Одлуком о оснивању Предузећа, овим Статутом и другим општим актима Предузећа.

 

Нацрт Статута припрема стручна служба Предузећа и доставља га Управном одбору Предузећа на разматрање и доношење.

 

На донети Статут сагласност даје Скупштина општине Лучани.

 

Измене и допуне Статута врше се на начин прописан за доношење Статута.

 

Нацрт других општих аката припремају стручне службе или посебне комисије које у том циљу образује Управни одбор Предузећа или директор Предузећа.

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 34.

 

Скупштина општине  Лучани даје сагласност на Статут јавног предузећа, а Општинско веће општине Лучани  на акт којим се утврђује број и структура запослених у  Јавном предузећу.

 

Директор јавног предузећа је дужан да на захтев Општинског већа отклони уочене недостатке у акту којим се утврђује број и структура запослених у року од 15 дана. Одлука Општинског већа је коначна. Ако директор не поступи по налогу Општинског већа, Општинско веће је дужно да предложи Скупштини општине разрешење директора.

 

Уколико се актом Јавног предузећа којим се утврђује број и структура запослених утврди да се одређен број запослених не може распоредити и ти радници остану нераспроређени, нераспоређени радници ће се распоредити у Јавном предузећу кад се за то стекну прилике, или ће се распоредити у друге буџетске кориснике општине Лучани у којима се укаже потреба за њиховим радним ангажовањем, а у складу са планом и програмом који ће утврдити Општинско веће.

 

У случају  да се приликом распоређивања радника у складу са актом из претходног става утврди да запослених одређеног профила стручности у Јавном предузећу нема, за попуну тог радног места се не може расписивати оглас док у осталим буџетским корисницима има нераспоређених радника тог профила стручности.

 

Запослени у Предузећу су дужни да своје послове обављају стручно, савесно и одговорно, не руководећи се својим  политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу изражавати и заступати.

 

Члан 35.

 

Даном ступања на снагу овог Статута престају да важе Статут Јавног предузећа „Дирекција за изградњу" Лучани од 19. 12.  2008. године и Статут ЈКП „Комуналац" Лучани од 19. 12. 2008. године.

 

Члан 36.

 

Овај Статут ступа на снагу  даном доношења од када ће се и примењивати.

УПРАВНИ ОДБОР

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ" ЛУЧАНИ

 

У Лучанима, 20.марта 2009. године, број ______________

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

JoomShaper