joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

ЈАВНИ КОНКУРС ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ“ ГУЧА 


1. Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Драгачево путеви“ Гуча.  

2. Подаци о јавном предузећу:  
- назив предузећа: Јавно предузеће „Драгачево путеви“ Гуча;  
- седиште предузећа: Гуча, улица Републике број 72;  
- матични број предузећа: 20932775;  
- ПИБ: 108108260;  
- претежна делатност предузећа: 4211 - изградња путева и аутопутева.  

3. Радно место: директор Јавног предузећа „Драгачево путеви“ Гуча. 
    Директор се именује на период од четири године. 

4. За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове: 

- да је пунолетан и пословно способан, 
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, 
- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 2. овог става, 
- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, 
- да познаје област корпоративног управљања, 
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, 
- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатносит и дужности.   
  
5. Место рада: Гуча, улица Републике број 72. 

6. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/16). 
 
7. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
8. Пријаве на јавни кокурс са потребном документацијом и доказима подносе се у запечаћеној ковети, препорученом пошиљком или лично на писарници Општинске управе општине Лучани, 32240 Лучани, улица Југословенске армије број 5, Комисији за спровођење конкурса за избор директора ЈП „Драгачево путеви“ Гуча, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП „Драгачево путеви“ Гуча“. 
 
9. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адрсу становања; број телефона; e - mail адресу; податке о образовању; податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративно управљања и податке о посебним областима знања. 

10. Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се следећи докази: 

- извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/09, 145/14 и 47/18), 
- уверење о пословној способности издато од стране надлежног Центра за социјални рад, 
- уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из који се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање), 
- исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима  јавног  предузећа  (потврде  или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су  повезани са пословима јавног предузећа), 
- исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова), 
- изјава оверена код јавног бележника да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатносит и дужности, не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 
 
11. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  
 
12. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ацо Луковић, телефон 060-438-8001, сваког радног дана од 07,оо до 15,оо часова. 
 
 
Скупштина општине Лучани 
 
У Лучанима, 25.10.2019. године,  
број 06-135-6-2/2019-I 
 
 Заменик председника 
 Зорица Ковачевић, с.р.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top