joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одељење за друштвене делатности и општу управу

 

Радна места у оквиру одељења:

 

1. Шеф одељења

Опис посла: руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у одељењу; обавља послове који се односе на унапређење организације рада и модернизацију општинске управе и припрему програма и утврђивања развоја методолошких решења од интереса за општинску управу; даје упутства за рад непосредним извршиоцима који раде на питањима матичне евиденције; обавља правне послове за потребе месних канцеларија; пружа стручну помоћ председницима месних заједница у њиховом раду и врши стручно административне послове за потребе месних заједница; стара се о пословима из домена уређивања званичне интернет странице општине; обавља послове који се односе на омогућавање и организацију доступности информација од значаја за остваривање обавеза, права и правних интереса странака (давање информација и обавештења странкама; пријем захтева, поднесака и других писмена); припрема и учествује у изради нацрта аката у делокругу послова одељења; управља канцеларијском опремом и материјалом (прима требовања, наручује и распоређује); води првостепени управни поступак и доноси решења везана за лични статус грађана: о накнадном упису у матичну књигу, о исправци или поништају основног уписа у матичну књигу, о исправци уписа у књизи држављана, о промени личног имена, о дозволи за склапање брака преко пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге; води првостепени управни поступак у стварима у којима није прописана надлежност другог органа; припрема решења о извршавању управних аката правних лица, када она нису законом овлашћена да их сама извршавају; издаје уверења о животу за кориснике иностраних пензија; издаје уверења о породичном стању за запослене у иностранству; израђује извештаје о стању решености предмета управног поступка; обавља послове сталног ажурирања дела јединственог бирачког списка (ЈБС) који се води као електронска база података за подручје општине до закључења ЈБС, по јединственој методологији министарства надлежног за послове управе (промене, упис, брисање, измене, допуне или исправке у ЈБС и друге послове у складу са законом; врши контролу и сравњење података из добијених извештаја са подацима из ЈБС и одговоран је за тачност истих; води техничке послове ЈБС, (аутоматска обрада бирачких спискова и других аката у вези са тим) и одговара за њихову тачност; припрема решења за сваку врсту промене која се доносе по службеној дужности или на захтев грађана на основу података у матичним књигама, другим службеним евиденцијама и јавним исправама; води евиденцију о донетим решењима, према прописима о канцеларијском пословању; преузима податке из базе ЈБС (МУП-ПОДАЦИ) и на основу истих врши ажурирање дела ЈБС за општину; стара се о благовременој припреми и доношењу акта о економској цени дневног боравка деце у јавној установи; обавља аналитичко планске послове и прати, анализира и спроводи прописе у области дечије, социјалне и примарне здравствене заштите и друштвене бриге о јавном здрављу; припрема предлог финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету и прати његово извршење; учествује у поступку за додељивање средстава за финансирање, односно суфинасирање пројеката и програма у наведеним областима; врши мониторинг реализације пројеката и програма из делокруга рада који се финансирају или суфинансирају из буџета у области из делокруга; стара се о благовременој регистрацији, врши распоред и води потребне евиденције о употреби свих службених возила којима располаже Општинска управа и брине о благовременој достави надлежном одељењу ради књижења уредне потребне документације (путни налози, рачуни о набављеном и утрошеном гориву и друго); присуствује седницама органа општине у својству овлашћеног известиоца и по позиву; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу начелника Општинске управе.

 

2. Управљање људским ресурсима и радни односи

Опис посла: врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у органима општине; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења; развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника, унапређивање мотивације службеника; врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање; организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања; обавља стручне послове у поступку избора кандидата и запошљавања, распоређивања, плата; припрема појединачне акте из области радних односа; обрађује и комплетира акте и води кадровске евиденцијеи персонална досијеа; обавља послове везане за пријављивање на здравствено и пензионо осигурање запослених, постављених и изабраних лица у органима општине; обавља административно-стручне послове везане за поступак колективног преговарања; води кадровске и друге евиденције из области радних односа службеника и намештеника;обавља друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

3. Послови друштвене бриге о деци и породици са децом

Опис посла: води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте о праву на родитељски додатак, праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета и права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и за децу ометену у развоју и права на дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа; прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење поступка; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; даје обавештења и информације странкама; обавља административно техничке послове који су везани за пријем захтева и контроле исправности и комплетности документације која се подноси уз захтев за остваривање породиљских права и права на родитељски и дечији додатак; пружа информације странкама у вези остваривања породиљских права и права на родитељски и дечији додатак; обавештава странке о извршеним исплатама права од стране министарства; издаје стандардне потврде, уверења, документа и извештаја ради остваривања права заинтересованих страна; обавља послове координатора интерресоорне комисије (прикупља документацију која је неопходна за покретање и вођење поступка разврставања, процене и утврђивања начина задовољења потреба деце и омладине ометене у развоју, доставља документацију члановима комисије, организује и администрира процес процене потреба за додатном подршком детету, сазива чланове комисије на основу документације и информација прикупљених од родитеља, води потребне евиденције о раду комисије и обавља друге послове за потребе комисије и по налогу председника комисије); обавља поједине послове у вези остваривања права из области заштите социјално угроженог становништва; прати стање у области бриге о деци и породици и води одговарајуће евиденције; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

4. Послови борачко инвалидске заштите, избеглица и расељених лица

Опис посла: води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за утврђивање права на борачко инвалидску заштиту; припрема податке и информације од значаја за управни поступак; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на борачко инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе података, израду одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; oбавља послове везане за утврђивање допунских права војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција и прати њихову реализацију и финансирање; обавља управно правне послове из области заштите цивилних инвалида рата; са надлежним министарством координира активности ради свеобухватне заштите корисника борачко инвалидске заштите (социјална и здравствена заштита, рехабилитација и друго); путем аутоматске обраде података, води, ажурира и доставља јединствене евиденције о корисницима и правима борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; спроводи решења о правима војних (личних и породичних) инвалида, цивилних инвалида рата, корисника месечног новчаног примања, борачког додатка и материјалног обезбеђења, прати примања и расходе; даје обавештења и информације странкама на основу евиденције о примљеним, обрађеним и експедованим предметима; обавља послове повереника Комесаријата за избеглице и миграције РС (комесаријат), одржава везу са комесаријатом и обавља управне послове који се односе на збрињавање избеглица и расељених у циљу задовољавања њихових основних животних потреба и омогућавања социјалне сигурности; учествује у раду и обавља све стручне и административне послове за комисије које образује комесаријат, председник општине или други орган општине ради решавања питања избеглица и расељених лица (координира активности повереника и комисија са комесаријатом, прикупља документацију и информације неопходне за покретање и вођење поступка, доставља документацију члановима комисија, организује и администрира рад комисија, води записнике и израђује нацрте аката које доносе, води потребне евиденције о њиховом раду и обавља друге послове за потребе комисија); учествује у планирању и припреми послова везаних за остваривање права на евидентирање, прикупљање података, утврђивање статуса и положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и организовање смештаја избеглица; остварује сарадњу са Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама; обавља послове који се односе на планирање, припрему, примену и реализацију локалних стратешких докумената из делокруга; учествује у изради нацрта пројеката по објављеним конкурсима републичких и других удружења и организација из делокруга; припрема извештаје о спровођењу стратешких докумената; прати реализацију пројеката по приспелим донацијама; пружа стручну и административно техничку помоћ избеглицама и расељеним лицима у вези са остваривањем њихових права; води одговарајуће евиденције из области свога рада; обавља друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

5. Послови одбране, заштите и спасавања

Опис посла: обавља стручне, оперативне и аналитичке послове у ванредним ситуацијама везане за примену закона који уређује послове (права и обавезе) општине у ванредним ситуацијама и других прописа из ове области, као и послове из области одбране (обавља послове који се односе на планирање мера за остваривање функција општине за случај ванредних ситуација, елементарних непогода и других опасности за живот, здравље и имовину грађана и привредних субјеката); обавља стручне, оперативне и аналитичке послове везане за примену закона који регулише питања одбране и других прописа из ове области; учествује у раду и извршавању одлука Штаба за ванредне ситуације; припрема материјал за седнице Штаба за ванредне ситуације; врши припрему аката који се тичу процене и плана заштите и спасавања; врши и друге послове заштите и спасавања из надлежности Општинске управе (планови одбране и ванредних ситуација); носилац је израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа као и активности на организовању, опремању и обучавању повереника, заменика повереника и јединица опште намене у насељеним местима; одговоран је за попуну органа и јединица цивилне заштите и вођење прописане евиденције за распоређена лица и материјална средства; обавља послове безбедности и заштите на раду и смањењу ризика; у сарадњи са МО врши попуну по акту о организацији и систематизацији; припрема доношење одговарајућих решења и води прописану евиденцију обвезника радне обавезе; стара се о кординацији на пословима одбране између Општинске управе и јавних предузећа и других правних лица од значаја за општину; обавља и друге послове и задатке у области заштите и спасавања по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

6. Канцеларијски послови архиве и опште управе

Опис посла: стручни, административни и технички послови класификације решених управних предмета, одлагања завршених предмета у архиву писарнице и развођења аката који се враћају ради архивирања; вођење архивске књиге и других евиденција о архивираним предметима; манипулативни послови преношења решених предмета након истека одређеног рока у архивски депо; послови старања о правилном смештају, чувању и предају архивске грађе, као и о поштовању прописаних рокова за архивирање предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву; издавање преписа решења и предмета из архиве на реверс, по одобрењу шефа одељења или начелника Општинске управе; предаја архивске грађе органа општине надлежном архиву; врши фотокопирање или преписивање предмета из архиве и материјала за потребе Општинске управе; сређује архивску грађу по прописаном поступку канцеларијског и архивског пословања; стара се о чувању архивске грађе; решава по захтевима и обавља послове у вези остваривања права из области ученичког и студентског стандарда (стипендије, кредити, смештај у домовима и остало); обавља послове овере преписа, потписа и рукописа; обавља административно техничке и организационе послове у вези са спровођењем избора; стара се о чувању и стању изборног материјала; по потреби и у одсутности и спречености одговорног радника, обавља послове ажурирања јединственог бирачког списка; обавља друге послове по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

7. Послови месне канцеларије и матичара за матично подручје Лучани

1) Звање: виши референт

Опис посла: обавља управне послове матичара матичног подручја Лучани, односно поверене послове вођења матичних књига, у складу са законом којим се уређује врста и садржина матичних књига, решавање у управном поступку у области матичних књига, начин вођења и чувања матичних књига и списа, упис у матичне књиге, изводи и издавање извода и уверења на основу матичних књига и друге послове у вези с вођењем поступка који претходи упису у матичне књиге; води други примерак матичних књига применом електронских средстава за обраду и складиштење података; спроводи поступак закључења брака; доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; обавља послове месне канцеларије, односно канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове општине у вези остваривања права, правних интереса и обавеза грађана са подручја месне канцеларије; обавља канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове којима општина врши права и обавезе у месној канцеларији за подручје матичног подручја Лучани; издаје уверења и потврде у вези остваривања права из области ученичког и студентског стандарда (стипендије, кредити, смештај у домовима и остало);доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; пружа техничку и административну помоћ грађанима за остваривање права код других органа, организација и установа; обавља друге послове који су актом надлежног органа општине утврђени као послови који се обављају у месној канцеларији; обавља и друге послове по налогу шефа одељења, и начелника Општинске управе.

Услови: запослени који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09) нема стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, које овај закон захтева, али има положен посебан стручни испит за матичара, положен државни стручни испит, стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; најмање пет година радног искуства у струци, може обављати, односно наставити да обавља послове матичара.

2) Звање: млађи сарадник

Услови: кандидат који на дан попуњавања радног места има стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара; познавање рада на персоналним рачунарима (MS Office пакет и интернет).

 

8. Послови месне канцеларије и матичара за матично подручје Гуча

1) Звање: виши референт

Опис посла: обавља управне послове матичара матичног подручја Гуча, односно поверене послове вођења матичних књига, у складу са законом којим се уређује врста и садржина матичних књига, решавање у управном поступку у области матичних књига, начин вођења и чувања матичних књига и списа, упис у матичне књиге, изводи и издавање извода и уверења на основу матичних књига и друге послове у вези с вођењем поступка који претходи упису у матичне књиге; води други примерак матичних књига применом електронских средстава за обраду и складиштење података; спроводи поступак закључења брака; доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; обавља послове месне канцеларије, односно канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове општине у вези остваривања права, правних интереса и обавеза грађана са подручја месне канцеларије; обавља канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове којима општина врши права и обавезе у месној канцеларији за подручје матичног подручја Лучани; издаје уверења и потврде у вези остваривања права из области ученичког и студентског стандарда (стипендије, кредити, смештај у домовима и остало);доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; пружа техничку и административну помоћ грађанима за остваривање права код других органа, организација и установа; обавља друге послове који су актом надлежног органа општине утврђени као послови који се обављају у месној канцеларији; обавља и друге послове по налогу шефа одељења, и начелника Општинске управе.

Услови: запослени који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09) нема стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, које овај закон захтева, али има положен посебан стручни испит за матичара, положен државни стручни испит, стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; најмање пет година радног искуства у струци, може обављати, односно наставити да обавља послове матичара.

2) Звање: млађи сарадник

Услови: кандидат који на дан попуњавања радног места има стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара; познавање рада на персоналним рачунарима (MS Office пакет и интернет).

 

9. Послови месне канцеларије и матичара за матично подручје Котража и Горњи Дубац

1) Звање: виши референт

Опис посла: обавља управне послове матичара матичног подручја Котража и Горњи Дубац, односно поверене послове вођења матичних књига, у складу са законом којим се уређује врста и садржина матичних књига, решавање у управном поступку у области матичних књига, начин вођења и чувања матичних књига и списа, упис у матичне књиге, изводи и издавање извода и уверења на основу матичних књига и друге послове у вези с вођењем поступка који претходи упису у матичне књиге; води други примерак матичних књига применом електронских средстава за обраду и складиштење података; спроводи поступак закључења брака; доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; обавља послове месне канцеларије, односно канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове општине у вези остваривања права, правних интереса и обавеза грађана са подручја месне канцеларије; обавља канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове којима општина врши права и обавезе у месној канцеларији за подручје матичног подручја Лучани; издаје уверења и потврде у вези остваривања права из области ученичког и студентског стандарда (стипендије, кредити, смештај у домовима и остало);доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; пружа техничку и административну помоћ грађанима за остваривање права код других органа, организација и установа; обавља друге послове који су актом надлежног органа општине утврђени као послови који се обављају у месној канцеларији; обавља и друге послове по налогу шефа одељења, и начелника Општинске управе.

Услови: запослени који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09) нема стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, које овај закон захтева, али има положен посебан стручни испит за матичара, положен државни стручни испит, стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; најмање пет година радног искуства у струци, може обављати, односно наставити да обавља послове матичара.

2) Звање: млађи сарадник

Услови: кандидат који на дан попуњавања радног места има стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара; познавање рада на персоналним рачунарима (MS Office пакет и интернет).

 

10. Послови месне канцеларије и матичара за матично подручје Каона и Вича

1) Звање: виши референт

Опис посла: обавља управне послове матичара матичног подручја Каона и Вича, односно поверене послове вођења матичних књига, у складу са законом којим се уређује врста и садржина матичних књига, решавање у управном поступку у области матичних књига, начин вођења и чувања матичних књига и списа, упис у матичне књиге, изводи и издавање извода и уверења на основу матичних књига и друге послове у вези с вођењем поступка који претходи упису у матичне књиге; води други примерак матичних књига применом електронских средстава за обраду и складиштење података; спроводи поступак закључења брака; доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; обавља послове месне канцеларије, односно канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове општине у вези остваривања права, правних интереса и обавеза грађана са подручја месне канцеларије; обавља канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове којима општина врши права и обавезе у месној канцеларији за подручје матичног подручја Лучани; издаје уверења и потврде у вези остваривања права из области ученичког и студентског стандарда (стипендије, кредити, смештај у домовима и остало);доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; пружа техничку и административну помоћ грађанима за остваривање права код других органа, организација и установа; обавља друге послове који су актом надлежног органа општине утврђени као послови који се обављају у месној канцеларији; обавља и друге послове по налогу шефа одељења, и начелника Општинске управе.

Услови: запослени који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09) нема стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, које овај закон захтева, али има положен посебан стручни испит за матичара, положен државни стручни испит, стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; најмање пет година радног искуства у струци, може обављати, односно наставити да обавља послове матичара.

2) Звање: млађи сарадник

Услови: кандидат који на дан попуњавања радног места има стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара; познавање рада на персоналним рачунарима (MS Office пакет и интернет).

 

11. Послови месне канцеларије и матичара за матично подручје Горачићи

1) Звање: виши референт

Опис посла: обавља управне послове матичара матичног подручја Горачићи, односно поверене послове вођења матичних књига, у складу са законом којим се уређује врста и садржина матичних књига, решавање у управном поступку у области матичних књига, начин вођења и чувања матичних књига и списа, упис у матичне књиге, изводи и издавање извода и уверења на основу матичних књига и друге послове у вези с вођењем поступка који претходи упису у матичне књиге; води други примерак матичних књига применом електронских средстава за обраду и складиштење података; спроводи поступак закључења брака; доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; обавља послове месне канцеларије, односно канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове општине у вези остваривања права, правних интереса и обавеза грађана са подручја месне канцеларије; обавља канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове којима општина врши права и обавезе у месној канцеларији за подручје матичног подручја Лучани; издаје уверења и потврде у вези остваривања права из области ученичког и студентског стандарда (стипендије, кредити, смештај у домовима и остало);доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; пружа техничку и административну помоћ грађанима за остваривање права код других органа, организација и установа; обавља друге послове који су актом надлежног органа општине утврђени као послови који се обављају у месној канцеларији; обавља и друге послове по налогу шефа одељења, и начелника Општинске управе.

Услови: запослени који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09) нема стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, које овај закон захтева, али има положен посебан стручни испит за матичара, положен државни стручни испит, стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; најмање пет година радног искуства у струци, може обављати, односно наставити да обавља послове матичара.

2) Звање: млађи сарадник

Услови: кандидат који на дан попуњавања радног места има стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара.

 

12. Послови месне канцеларије и матичара за матично подручје Марковица и Доња Краварица

1) Звање: виши референт

Опис посла: обавља управне послове матичара матичног подручја Гуча, односно поверене послове вођења матичних књига, у складу са законом којим се уређује врста и садржина матичних књига, решавање у управном поступку у области матичних књига, начин вођења и чувања матичних књига и списа, упис у матичне књиге, изводи и издавање извода и уверења на основу матичних књига и друге послове у вези с вођењем поступка који претходи упису у матичне књиге; води други примерак матичних књига применом електронских средстава за обраду и складиштење података; спроводи поступак закључења брака; доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; обавља послове месне канцеларије, односно канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове општине у вези остваривања права, правних интереса и обавеза грађана са подручја месне канцеларије; обавља канцеларијске, административне и управне изворне и поверене послове којима општина врши права и обавезе у месној канцеларији за подручје матичног подручја Лучани; издаје уверења и потврде у вези остваривања права из области ученичког и студентског стандарда (стипендије, кредити, смештај у домовима и остало);доставља извештаје за ажурирање бирачког списка; пружа техничку и административну помоћ грађанима за остваривање права код других органа, организација и установа; обавља друге послове који су актом надлежног органа општине утврђени као послови који се обављају у месној канцеларији; обавља и друге послове по налогу шефа одељења, и начелника Општинске управе.

Услови: запослени који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09) нема стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, које овај закон захтева, али има положен посебан стручни испит за матичара, положен државни стручни испит, стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; најмање пет година радног искуства у струци, може обављати, односно наставити да обавља послове матичара.

2) Звање: млађи сарадник
Услови: кандидат који на дан попуњавања радног места има стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено хуманистичкe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара; познавање рада на персоналним рачунарима (MS Office пакет и интернет).

 

13. Канцеларијски послови писарнице у Лучанима

Број службеника: 1

Опис посла: у складу са канцеларијском пословањуобавља административне и техничке послове на писарници у Лучанима врши преузимање и пријем, преглед, распоређивање, евидентирање, достављање у рад, као и отпремање службене поште; доставља странкама писана упутства и обавештња којима се уређује поступак у управним и другим стварима пред Општинском управом; контролише уредност (комплетност) документације која се доставља уз захтеве и друге поднеске странака и обавештава их о отклањању недостатака; обавештава странке о потребној процедури и роковима остваривања њихових права и обавеза; обавља послове административно техничког обрађивања аката, формирање, завођење, достављање у рад и развођење кроз доставну књигу предмета; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета по важећим правилима о канцеларијском пословању; обавља послове електронског пријема и електронског завођења и формирања предмета у оквиру обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола; даје странкама информације о месту предаје и потребној документацији и висини административних такси и накнада за предају захтева и других поднесака којима се странке обраћају органима општине ради остваривања својих права и правних интереса; обавља послове по захтеву РЗС за достављање извештаја; обавља и друге сродне послове канцеларијског пословања по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

14. Канцеларијски послови писарнице у Гучи

Опис посла: у складу са правилима о канцеларијском пословању обавља административне и техничке послове на писарници у Гучи; врши преузимање и пријем, преглед, распоређивање, евидентирање, достављање у рад, као и отпремање службене поште; доставља странкама писана упутства и обавештња којима се уређује поступак у управним и другим стварима пред Општинском управом; контролише уредност (комплетност) документације која се доставља уз захтеве и друге поднеске странака и обавештава их о отклањању недостатака; обавештава странке о потребној процедури и роковима остваривања њихових права и обавеза; обавља послове административно - техничког обрађивања аката, формирање, завођење, достављање у рад и развођење кроз доставну књигу предмета; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета по важећим правилима о канцеларијском пословању; обавља послове електронског пријема и електронског завођења и формирања предмета у оквиру обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола; даје странкама информације о месту предаје и потребној документацији и висини административних такси и накнада за предају захтева и других поднесака којима се странке обраћају органима општине ради остваривања својих права и правних интереса; обавља послове по захтеву РЗС за достављање извештаја; обавља и друге сродне послове канцеларијског пословања по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

15. Послови пријавнице и економата

Описпосла: врши контролу улаза и излаза запослених и других лица у службене просторије (зграду) општине; на улазу прима сва лица, прикупља информације о идентитету лица која улазе у просторије, послу (разлогу) за долазак у просторије општине и о лицу (запосленом или функционеру) код кога желе да буду примљене; проверава и саопштава странци када може бити примљена, упућује или по потреби одводи странку до просторије где треба да буде примљена; прати кретање (улазак и излазак) странака и других лица у згради и о томе води евиденцију; предузима потребне мере ради спречавања неовлашћеног уласка у зграду; даје обавештења странкама о радном времену, распореду просторија и запослених у згради општине, или друга потребна обавештења; обавља послове који се односе на физичко – техничку безбедност имовине, инсталација, инвентара, опреме и документације; прима ванредно приспелу пошту и обавештава надлежног радника или руководиоца; обавља превентивне послове заштите у циљу заштите људи и имовине, по истеку радног времена запослених у Општинској управи; врши обилазак службених просторија, проверава да ли су искључени апарати и уређаји, затвара прозоре, врши обилазак зграде, о запаженим променама обавештава шефа одељења; обавља послове преузимања, чувања и издавања канцеларијског и потрошног материјала и о томе води евиденцију; извештава шефа одељења и начелника Општинске управе о стању објекта које користе органи општине и других објеката који се користе за обављање послова из делокруга рада органа општине; обавља послове фотокопирања за потребе органа општине; у случају одсуства или спречености одговорног радника обавља послове писарнице; обавља и друге сродне послове и задатке по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

16. Послови одржавања хигијене

Опис посла: обавља чишћење и одржавања хигијене у пословним просторијама о којима се старају органи општине; чишћење простора око пословне зграде општине; чишћење инвентара и опреме; одржавање зеленила у радним просторијама, холовима пословног простора и испред пословние зграде општине.

 

Шеф одељења: Весна Кодранов, 032/ 515-06-05, канцеларија бр. 5

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top