joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

takse naknade baner

 

 Р.бр.

 Врста поступка

 Врста и износ таксе

 Прималац

 Жиро рачун

Позив на број одобрења

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ/ ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

републичка административна такса за подношење захтева 330,00

републичка административна така за издавање локацијских услова

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ А: 1.940,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Б. 2.910,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ В: 3.880,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Г: 3.880,00

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

 

 

 

 

97 15 060(ЗА РАТ И ЛАТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  97 3206040600 (ЗА УСЛУГЕ РГЗ)

локална админстративна такса за подношење захтева и доношење решења

-стамбени објекти физичка лица 900,00 динара

-пословни објекти физичка лица 1.100,00 динара

-стамбено-пословни објекти физичка лица 1.000,00 динара

-пмоћни објекти физичка лица 700,00 динара

-пољопривредни објекти физичка лица 800,00 динара

-пословни објекти правна лица 2.700,00 динара

- помоћни објекти правна лица 1.200,00 динара

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање копије плана катастарске парцеле: 780,00 динара

-за сваку следећу суседну парцелу: 330,00 динара

Буџет РС

840-742221843-57

такса за издавање катастарског плана водова у аналогном облику: 780,00 дин по дециметарском квадрату

Буџет РС

840-742221843-57

републичка административна такса за подношење захтева за издавање извода из листа непокретности 330, 00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

 

 

2.

ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

републичка административна такса за подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за доношење решења 570,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

 

 

 

 

 

 

 

97 3206040600 (ЗА УСЛУГЕ РГЗ)

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења 2.700,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листа непокретности по непокретности 550,00 динара;

 

Буџет РС

840-742221843-57

републичка административна такса за подношење захтева за издавање извода из листа непокретности 330, 00 динара

Буџет РС

840-742221843-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

републичка административна такса за подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за доношење решења

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ А: 480,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Б: 3.880,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ В: 5.820,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Г 5.820,00

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

 

 

 

 

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 3206040600 (ЗА УСЛУГЕ РГЗ)

 

Локална административна такса за подношење захтева и доношење решења

- стамбени објекти физичка лица 1.000,00 динара

- пословни објекти физичка лица 1.200,00 динара

- економски објекти физичка лица 600,00 динара

- доградња, реконструкција, адаптација 600,00 динара

- помоћни објекти физичка лица 700,00 динара

- помоћни објекти правна лица 2.200,00 динара

- остали објекти осим помоћних правна лица 2.700,00

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листа непокретности по непокретности 550,00 динара,

Буџет РС

840-742221843-57

републичка административна такса за подношењ захтева за издавање извода из листа непокретности 330,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (ЧЛАН 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

републичка административна такса за подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за доношење решења

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ А: 480,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Б :3.880,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ В: 5.820,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Г: 5.820,00

Буџет републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

 

 

 

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 3206040600 (ЗА УСЛУГЕ РГЗ)

 

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења

- физичка лица 600,00 динара

- правна лица 2.700,00 динара

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности по непокретности:550,00 динара,

 

Буџет РС

840-742221843-57

републичка административна такса за подношења захтева за издавање извода из листа непокретности 330,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 

ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

републичка административна такса за подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за издавање потврде:

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ А: 980,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Б: 4.850,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ В: 5.820,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Г:5.820,00

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

локална административна такса за подношење захтева и издавање потврде:

- стамбени објекти, доградња, реконструкција...- физичка лица 800,00 динара

-пословни објекти, доградња, реконструкција..-правна лица 1.200,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742221843-57

 

 

 

6.

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА  О ПРИЈЕМУ ИЗЈАВЕ О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ

( ЗАВРШЕТАК ТЕМЕЉА, КОНСТРУКТИВНИ ЗАВРШЕТАК)

републичка административна такса за подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за  издавање потврде

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ А: 1.460,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Б: 2.910,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ В: 3.880.,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОЕИЈЕ Г:3.880,00

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

локална административна такса за подношење пријаве/ захтева 200,00 динара

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА

републичка административна такса за подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за доношење решења

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ А: 480,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Б: 3.880,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ В: 5.820,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Г: 5.820,00

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 3206040600 (ЗА УСЛУГЕ РГЗ)

локална административна такса за подношење захтева и доношење решења

- стамбени објекти физичка лица 1.000,00 динара

- пословни објекти физичка лица 1.200,00 динара

- економски објекти физичка лица 600,00 динара

- доградња, реконструкција, адаптација 600,00 динара

-помоћни објекти физичка лица 700,00 динара

-помоћни објекти правна лица 2.200,00 динара

-остали објекти осим помоћних правна лица 2.700,00

Буџет Општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности по непокретности 550,00 динара,

 

Буџет РС

840-742221843-57

републичка административна такса за подношење захтева за издавање извода из листа непокретности 330,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.

ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ТОКУ ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА

републичка административна такса за подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за доношење решења

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ А: 480,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Б: 3.880,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ В: 5.820,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Г: 5.820,00

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 3206040600 (ЗА УСЛУГЕ РГЗ)

локална административна така за подношење захтева и доношење решења:

- стамбени објекти физичка лица 1.000,00 динара

- пословни објекти физичка лица 1.200,00 динара

- економски објекти физичка лица 600,00 динара

- доградња, реконструкција, адаптација 600,00 динара

-помоћни објекти физичка лица 700,00 динара

-помоћни објекти правна лица 2.200,00 динара

-остали објекти осим помоћних правна лица 2.700,00

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за издавање извода из листa непокретности по непокретности: 550,00 динара,

 

Буџет РС

840-742221843-57

републичка административна такса за подношење захтева за издавање извода из листа непокретности 330,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9.

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

републичка административна такса на подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за доношење решења:

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ А: 1.940,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Б: 9.710,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ В: 19.420,00

ОБЈЕКАТ КАТЕГОРИЈЕ Г: 19.420,00

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060(ЗА РАТ И ЛАТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 3206040600 (ЗА УСЛУГЕ РГЗ)

локална административна такса на подношење захтева и доношење решења

стамбени објекти физичка лица 1.100,00 динара

- пословни објекти физичка лица 1.700,00 динара

- правна лица 2.200,00 динара

Буџет општине Лучани

840-742251843-73

такса за упис у јавне књиге

такса за упис у јавне књиге објекта, са уписом имаоца права на објекту 5.930,00

-промена настала доградњом објекта, са уписом имаоца права на дограђеном делу објекту 5.930,00

-промена насталадоградњом објекта, са уписом права на дограђеном делу у корист досадашњег имаоца права на објекту 2.700,00

-промена настала изградњом гараже површине до 30 m² или помоћног објекта површине до 50 m², са уписом имаоца права на гаражи, односно помоћном објекту 2.700,00

- промена за један посебан део објекта 4.850,00

-за сваки следећи посебан део објекта, у истом поступку 1.620,00

-упис посебног дела објекта насталог деобом или спајањем посебних делова објекта 2.150,00

Буџет РС

840-742221843-57

републичка административна такса за подношење захтева за упис у јавне књиге 330,00 динара

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

 

10.

 

ПРИВРЕМЕНИ ПРИКЉУЧАК НА ИНФРАСТРУКТУРУ

 

републичка административна такса за подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за доношење решења 570, 00 динара

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

 

11.

 

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

републичка административна такса на подношење захтева 330,00 динара

републичка административна такса за доношење решења 570, 00 динара

Буџет републике Србије

840-742221843-57

97 15 060 (ЗА РАТ И ЛАТ)

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top